HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Six Sigma

Co je to Six Sigma?

Od poloviny minul√©ho stolen√≠ do¬Ļlo k mohutn√©mu n√°r√Ļstu s√©riov√© v√Ĺroby a t√≠m i ke zv√ŬĻen√≠ n√°rok√Ļ na v√Ĺkonnost proces√Ļ. Jednou z metod, kter√° se osv√¨d√®ila byl i proces Six Sigma, jeho¬ĺ vlastn√≠kem je firma Motorola. Jeho tv√Ļrce dokonce √łekl.
"V√¨√ł√≠me, ¬ĺe Six Sigma je nejv√Ĺznamn√¨j¬Ļ√≠ n√°stroj √ł√≠zen√≠, kter√Ĺ byl kdy vymy¬Ļlen."
Proces Six SIGMA se d√° definovat jako podnikatelsk√Ĺ proces, kter√Ĺ umo¬ĺ√≤uje spole√®nostem dramaticky zv√ŬĻit jejich zisky navr¬ĺen√≠m a monitorov√°n√≠m ka¬ĺdodenn√≠ch podnikatelsk√Ĺch aktivit zp√Ļsobem, kter√Ĺ minimalizuje neshody a rezervn√≠ zdroje a p√łitom zvy¬Ļuje spokojenost z√°kazn√≠k√Ļ. Proces Six Sigma poskytuje spole√®nostem zp√Ļsob, jak d√¨lat m√©n√¨ chyb ve v¬Ļech sv√Ĺch √®innostech (od vypln√¨n√≠ objedn√°vky a¬ĺ po v√Ĺrobu leteck√Ĺch motor√Ļ), a to eliminov√°n√≠m neshod d√ł√≠ve, ne¬ĺ se objev√≠.

A co nav√≠c; poskytuje specifick√© metody k p√łetvo√łen√≠ procesu tak, aby neshody v kone√®n√Ĺch v√Ĺrobc√≠ch p√łedev¬Ļ√≠m v√Ļbec nevznikaly.

Six Sigma - termín byl zaveden firmou Motorola


Sigma - p√≠smeno √łeck√© abecedy ozna√®uj√≠c√≠ sm√¨rodatnou odchylku jako m√≠ru variability charakteristik procesu
√örove√≤ kvality sigma - vyjad√łuje zp√Ļsobilost procesu plnit po¬ĺadovan√© specifikace
√örove√≤ kvality Six Sigma - 3,4 DPMO (neshod na milion p√ł√≠le¬ĺitost√≠)
Critical to Quality Characteristic (CTQ) - znak jakosti d√Ļle¬ĺit√Ĺ pro z√°kazn√≠ka.

PROCES SIX SIGMA - Co n√°m p√łin√°¬Ļ√≠

Aby √®lov√¨k v√Ļbec za√®al uva¬ĺovat o zaveden√≠ tohoto pom√¨rn√¨ n√°kladn√©ho re¬ĺimu do sv√© firmy, mus√≠ b√Ĺt n√¨√®√≠m motivov√°n. Impuls v¬Ļak v√¨t¬Ļinou p√łich√°z√≠ z vn√¨j¬Ļ√≠ho prost√łed√≠ a to od po¬ĺadavk√Ļ z√°kazn√≠k√Ļ.

Jsou to pr√°v√¨ oni, kte√ł√≠ po¬ĺaduj√≠ zbo¬ĺ√≠ bez neshod a vyhnout se pak nep√ł√≠jemn√©mu reklamov√°n√≠ a s t√≠m souvisej√≠c√≠ ztr√°ty √®asu, financ√≠ a jedn√°-li se o firmu i reputace. Dal¬Ļ√≠m pohonem je nikdy nekon√®√≠c√≠ a dop√łedu jdouc√≠ konkurence, ke kter√© se mus√≠ p√łistupovat s proz√≠ravost√≠ - √®√≠m¬ĺ se proces SIGMA m√Ļ¬ĺe st√°t vhodn√Ĺm prost√łedkem ke konkuren√®n√≠ v√Ĺhod√¨.

PROCES SIX SIGMA - Postup implementace

Dos√°hnout kvality Six Sigma (¬©est Sigma) znamen√° nevyr√°b√¨t ¬Ļpatn√© v√Ĺrobky. Lze jej v podniku implementovat v 5-ti f√°z√≠ch, kter√© ozna√®ujeme symboly D-M-A-I-C.

Shlťdnuto: 37159 x


  PÝŪspžvky:

Autor: HCP Datum: 2008-09-20 01:28:47

Tato metodika je hojn√¨ vyu¬ĺ√≠v√°na v automobilov√©m, nebo nap√ł. v leteck√©m pr√Ļmyslu hlavn√¨ proto, ¬ĺe ka¬ĺd√° z√°vada na jak√©koliv √®√°sti automobilu (letadla) m√Ļ¬ĺe m√≠t za n√°sledek zran√¨n√≠, pop√ł. smrt. Proto jsou tyto spole√®nosti p√ł√≠mo nuceny zav√©st tento syst√©m.


Autor: quick Datum: 2010-08-25 13:49:29

HCP Tyto spoleènosti jsou také jako jedny z mála schopny zaplatit za tento systém !!!


Autor: Petra Datum: 2011-09-09 10:59:03

to quick: co mysl√≠te "zaplatit za tento syst√©m"? Tento syst√©m se d√° velmi kvalitn√¨ implementovat na centr√°le pomoc√≠ extern√≠ho konzultanta, vy¬Ļkolit si intern√≠ho konzultanta, kter√Ĺ objede pobo√®ky a vy¬Ļkol√≠ tamn√≠ lidi na "pou¬ĺ√≠v√°n√≠" LEAN. Nav√≠c je to nekone√®n√Ĺ proces, tak¬ĺe se √®asem jen zdokonaluje. Syst√©m nen√≠ drah√Ĺ, proto¬ĺe funguje, a p√łin√°¬Ļ√≠ √ļspory.  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.