Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Six Sigma

Co je to Six Sigma?

Od poloviny minulého stolení do¹lo k mohutnému nárůstu sériové výroby a tím i ke zvý¹ení nároků na výkonnost procesů. Jednou z metod, která se osvědčila byl i proces Six Sigma, jehož vlastníkem je firma Motorola. Jeho tvůrce dokonce řekl.
"Věříme, že Six Sigma je nejvýznamněj¹í nástroj řízení, který byl kdy vymy¹len."
Proces Six SIGMA se dá definovat jako podnikatelský proces, který umožòuje společnostem dramaticky zvý¹it jejich zisky navržením a monitorováním každodenních podnikatelských aktivit způsobem, který minimalizuje neshody a rezervní zdroje a přitom zvy¹uje spokojenost zákazníků. Proces Six Sigma poskytuje společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve v¹ech svých činnostech (od vyplnění objednávky až po výrobu leteckých motorů), a to eliminováním neshod dříve, než se objeví.

A co navíc; poskytuje specifické metody k přetvoření procesu tak, aby neshody v konečných výrobcích předev¹ím vůbec nevznikaly.

Six Sigma - termín byl zaveden firmou Motorola


Sigma - písmeno řecké abecedy označující směrodatnou odchylku jako míru variability charakteristik procesu
Úroveò kvality sigma - vyjadřuje způsobilost procesu plnit požadované specifikace
Úroveò kvality Six Sigma - 3,4 DPMO (neshod na milion příležitostí)
Critical to Quality Characteristic (CTQ) - znak jakosti důležitý pro zákazníka.

PROCES SIX SIGMA - Co nám přiná¹í

Aby člověk vůbec začal uvažovat o zavedení tohoto poměrně nákladného režimu do své firmy, musí být něčím motivován. Impuls v¹ak vět¹inou přichází z vněj¹ího prostředí a to od požadavků zákazníků.

Jsou to právě oni, kteří požadují zboží bez neshod a vyhnout se pak nepříjemnému reklamování a s tím související ztráty času, financí a jedná-li se o firmu i reputace. Dal¹ím pohonem je nikdy nekončící a dopředu jdoucí konkurence, ke které se musí přistupovat s prozíravostí - čímž se proces SIGMA může stát vhodným prostředkem ke konkurenční výhodě.

PROCES SIX SIGMA - Postup implementace

Dosáhnout kvality Six Sigma (©est Sigma) znamená nevyrábět ¹patné výrobky. Lze jej v podniku implementovat v 5-ti fázích, které označujeme symboly D-M-A-I-C.

Shldnuto: 5822 x


  Pspvky:

Autor: HCP Datum: 2008-09-20 01:28:47

Tato metodika je hojně využívána v automobilovém, nebo např. v leteckém průmyslu hlavně proto, že každá závada na jakékoliv části automobilu (letadla) může mít za následek zranění, popř. smrt. Proto jsou tyto společnosti přímo nuceny zavést tento systém.


Autor: quick Datum: 2010-08-25 13:49:29

HCP Tyto společnosti jsou také jako jedny z mála schopny zaplatit za tento systém !!!


Autor: Petra Datum: 2011-09-09 10:59:03

to quick: co myslíte "zaplatit za tento systém"? Tento systém se dá velmi kvalitně implementovat na centrále pomocí externího konzultanta, vy¹kolit si interního konzultanta, který objede pobočky a vy¹kolí tamní lidi na "používání" LEAN. Navíc je to nekonečný proces, takže se časem jen zdokonaluje. Systém není drahý, protože funguje, a přiná¹í úspory.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.