Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Listopad mìsíc kvality

Listopad je ji¾ tradiènì Mìsícem kvality. Ale nedá mi to a musím øíci, ¾e listopad musí být mìsícem kvality stejnì jako v¹echny ostatní mìsíce v roce. Ve své ka¾dodenní praxi v automobilovém prùmyslu se setkávám s problémy s kvalitou jednak u evorpských dodavatelù, ale i u tìch z Asie, konkrétnì z Èíny. Je a¾ pøekvapivé, ¾e z hlediska vývoje produktu jsou na tom v Èínì stále lépe a lépe a po¾adavky na kvalitu ji¾ mnozí èín¹tí dodavatelé plní skoro bych øekl na jednièku. Ale jsou i takoví, kteøí stále pokulhávají a to zejména ve fázi sériové výroby. Nicménì èín¹tí dodavatelé se stále zlep¹ují a to velmi rychle. Podle mého názoru je to dáno kopírováním technologií, v tom jsou asiaté, a zejména Èíòané, opravdu dobøí. A je jich opravdu hodnì.

Mottem leto¹ní akce Listopad mìsíc kvality je Kvalitou pro úspìch. Otázkou poté bude: Jak konkurovat kdy¾ inovativní výroby ji¾ asiaté umí vyvinout, pøípadnì zkopírovat, a levnì vyrobit? A pøitom umí zajistit odpovídající kvalitu... Nedávno jsem sly¹el od jednoho pracovníka automobilky, ¾e jejich systém u¾ je tak propracovaný, ¾e ka¾dé dal¹í zlep¹ení zlep¹ování u¾ nemá odpovídající pøidanou hodnotu. Jakým smìrem se poté dále ubírat?

Více o leto¹ním akci Listopad mìsíc kvality najdete zde.
Shldnuto: 6073 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.