Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

4.2.2 Pøíruèka jakosti

4.2.2 Pøíruèka jakosti

Pøíruèka jakosti ej dokuemntem systému jakosti jako ka¾dý jiný dokument, to znamená ¾e také podléhá zmìnovému øízení, oznaèování dokumentù, stránkování. Jde o dokuent který vymezuje systém kvality v organizaci. Má-li napøíklad organizace dvì divize z nich¾ první se zabývá prodejem zdravotnických pomùcek a druhá výrobou kanceláøských sponek, tak organizace musí stanovit, èeho v¹eho se systém jakosti týká. Zpravidla systém jakosti zahrnuje celou organizaci, ale mohou nastat pøípady, kdy systém jakosti se vztahuje jen na èást organizace. Norma rovnì¾ stanovuje, které èásti systému kvality nemusí být v dané organizaci aplikovány (napøíklad výzkum a vývoj).

Na internetu je k dispozici hrubá kostra pøíruèky kvality, kterou naleznete zde. Autoøi stránek bohu¾el neudìlali optimalizaci pro prohlí¾ení v prohlí¾eèi Mozila Firefox (i pro Linux, který pou¾ívám), tak pokud jej pou¾íváte, nedìste se. Tøeba se kvalita této stránky brzy zlep¹í. :-) Dal¹í vzor, který najdete zde je sta¾ena z http://www.uschamber.com/sb/business/tools/sampleqamanual_m.asp. Jinak mù¾ete vyu¾ít rùzných komerèních nabídek, kdy konzultant rád za pøíslu¹ný obnos vám pøíruèka kvality vytvoøí. Já bych vám pøíruèku kvality za pøíslu¹ný obnos rád zpracoval. :-)

Je-li va¹e organizace vìt¹ího rozsahu (korporace, více poboèek), tak pøemý¹lejte hlavou a mìjte jen jednu pøíruèku kvality pro celou velkou organizaci. Systém se zpøehlední a zjednodu¹í, namísto tøeba devíti mnohojazyèných pøíruèek kvality budete mít jen jednu v angliètinì. Jen bude obèas slo¾itìj¹í nìkoho v horních vrstvách managementu pøemluvit ke zmìnì, proto¾e na takové systémové vìci mana¾eøi moc èas nemají. Ale to si neuvìdomují, ¾e jsou mnohdy nevìdomì hodnì ¹patným pøíkladem svým podøízeným.
Shldnuto: 32547 x


  Pspvky:

Autor: Lucie Hopová Datum: 2011-12-29 16:37:54

Dobrý den, velmi dìkuji za tyto stránky.Pracuji na pozici Specialista kvality a Va¹e stránky jsou promne velkým pøínosem.Na¹la jsem zde v¹e,co jsem potøebovala.Je¹tì jednou dìkuji S pøátelským pozdravem Lucie Hopová


Autor: KVA Datum: 2013-08-30 14:11:06

Dobrý den, máte prosím k dispozici hrubou kostru pøíruèky jakosti? Vá¹ odkaz bohu¾el nefunguje. Ráda bych na¹la inspiraci. Byla jsem firmou povìøena na implementaci ISO do na¹ich firem. Dìkuji.


Autor: Honza Datum: 2014-03-14 13:45:23

Dobrý den, zajímalo by mne, zda pøíruèka kvality mù¾e mít jiné èíslování kapitol ne¾ je v ISO 9001. Pracuji v organizaci, kde tomu právì tak je a mám velký problém kdy¾ mám zauditovat kapitolu 5.1. dle ISO a v pøíruèce takovou kapitolu nenajdu. Tam je struktura jiná. Je to mo¾né z pohledu ISO takto ve firmì mít? Dìkuji.


Autor: Honza H. Datum: 2014-09-24 11:02:19

Dobrý den, pracuji v Nìmecké spoleènosti, pùsobící formou dceøiné spoleènosti na území ÈR. Integrovanou pøíruèku jakosti máme vedenou v Nìmeckém jazyce. Mù¾e toto být pova¾ováno za problém ze strany auditorù?


Autor: Lenka Datum: 2019-07-18 12:07:54

DFM a DFA - ¹kolí to nìjaká firma u nás ?


Autor: Mysok Datum: 2020-02-27 14:13:20

link na jakosti.cz nefunguje, doména je na prodej  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.