Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

5. Systémový pøístup k managementu

V normì ÈSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémù managementu kvality. Tyto zásady jsou rovnì¾ základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkèní systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme ní¾e. A nyní k jednotlivý zásadám (principùm).

5. Systémový pøístup k managementu

Identifikování, porozumìní a øízení vzájemnì souvisejících procesù jako systému pøispívá k efektivnosti a úèinnosti organizace pøi dosahování jejích cílù.

V ka¾dé organizaci probíhají rùzné procesy, kterými mù¾e být výroba konkrétních výrobkù, jejich prodej, servis, øe¹ení reklamací, návrh a vývoj tìchto výrobkù, poskytování specifických slu¾eb, atd.

Zde je dùle¾ité si uvìdomit, ¾e je potøeba zaèít s identifikací procesù, které vedou k dosa¾ení cílù. Tyto procesy by mìly být navr¾eny tak, aby plánovaných cílù bylo dosa¾eno tím nejefektivnìj¹ím zpùsobem. Jednotlivé procesy na první pohled si vypadají samostatnì, ale je nutné si uvìdomit, ¾e na sebe hodnì pùsobí svými vstupy a výstupy. Tyto procesy musíme chápat jako celek a chápat i jejich pùsobení nejen na výsledky jednotlivých procesù, ale i na výsledky organizace jako celku. Tedy vyhodnocování procesù je mo¾né samozøejmì provádìt zvlá¹» pro jednotlivé procesy, ale je dùle¾ité je vyhodnocovat i jako celek.
Shldnuto: 9866 x


  Pspvky:

Autor: Anonym Datum: 2017-05-03 08:30:15

ISO bylo novelizováno (ISO 9001:2016)  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.