HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Hlavní strana

Internetov√Ĺ port√°l ikvalita.cz vznikl proto, aby umo¬ĺnil snadn√Ĺ p√ł√≠stup k informac√≠m v oboru √ł√≠zen√≠ kvality. Je tedy ur√®en p√łedev¬Ļ√≠m mana¬ĺer√Ļm kvality, in¬ĺen√Ĺr√Ļm kvality, technolog√Ļm, ale i kontrolor√Ļm kvality. Krom√¨ √ļvodn√≠ho sezn√°men√≠ s oblast√≠ √ł√≠zen√≠ kvality zde najdete zejm√©na nej√®ast√¨ji pou¬ĺ√≠van√© n√°stroje kvality v√®etn√¨ praktick√Ĺch p√ł√≠klad√Ļ a dle mo¬ĺnost√≠ i odkaz√Ļ na souvisej√≠c√≠ str√°nky.

Ocenìní portálu ikvalita.cz

Za√®√°tkem ledna 2010 jsem dostal email z N√°rodn√≠ knihovny v Praze, kter√Ĺ za√®√≠nal: V√°¬ĺen√Ĺ pane L√©vayi, vybrali jsme V√°mi vyd√°van√© str√°nky http://www.ikvalita.cz/ jako kvalitn√≠ zdroj, kter√Ĺ by m√¨l b√Ĺt uchov√°n do budoucna a st√°t se sou√®√°st√≠ √®esk√©ho kulturn√≠ho d√¨dictv√≠.... Tento email m√¨ opravdu mile p√łekvapil a pova¬ĺuji jej za ocen√¨n√≠ moj√≠ dlouhodob√© snahy o popularizaci kvality. S N√°rodn√≠ knihovnou jsem ji¬ĺ uzav√łel smlouvu o archivaci str√°nek port√°lu v r√°mci projektu Webarchiv. To znamen√°, ¬ĺe str√°nky ikvalita.cz budou zachov√°ny i do budoucna.

Strategické systémy kvality

Mnoz√≠ z V√°s ji¬ĺ zaregistrovali, ¬ĺe jsem p√łelo¬ĺil knihu Kennetha Imlera - Strategick√© syst√©my kvality. Autora jsem m√¨l mo¬ĺnost poznat osobn√¨ nejprve ve Spojen√Ĺch st√°tech americk√Ĺch, pozd√¨ji p√łijel i k n√°m do Hradce Kr√°lov√©, kde vedl korpor√°tn√≠ intern√≠ audit. Kenova kniha je jin√°. Je o z√°kazn√≠c√≠ch a jejich po¬ĺadavc√≠ch, strategii a hodnocen√≠ syst√©m√Ļ kvality. Je to kniha, kter√° na √®esk√©m trhu chyb√¨la, a proto jsem se rozhodl ji p√łelo¬ĺit - se souhlasem American Society for Quality. V√≠ce informac√≠ zde.

Prvn√≠ virtu√°ln√≠ p√łedn√°¬Ļka

Internetov√Ĺ port√°l ikvalita.cz pro v√°s p√łipravil PRVN√ć VIRTU√ĀLN√ć P√ėEDN√Ā¬©KU na t√©ma √ė√ćZEN√ć PROCES√ô. P√łedn√°¬Ļka se uskute√®nila v sobotu 28.4.2007 na t√¨chto str√°nk√°ch, ale v internetov√© verzi nebyla tak popul√°rn√≠. Proto jsem se rozhodl, ¬ĺe p√łedn√°¬Ļku poskytnu ve form√°tu PowerPointu, kdy si ji m√Ļ¬ĺete spustit kdykoli chcete a jakou rychlost√≠ chcete. Cena p√łedn√°¬Ļky je ZDARMA. Tak¬ĺe nev√°hejte, klikn√¨te a st√°hn√¨te si ji.Poradenství

Poradenstv√≠ mnoha zejm√©na men¬Ļ√≠m a st√łedn√¨ velk√Ĺm firm√°m umo¬ĺn√≠ pochopen√≠ syst√©mu kvality v√®etn√¨ ujasn√¨n√≠ si jeho v√Ĺznamu a zp√Ļsobu implementace. Poradensk√© firmy jsou zastoupeny jednotlivci, ale i firmami s lep¬Ļ√≠m √®i hor¬Ļ√≠m renom√©. Na t√©to str√°nce si budete moci vybrat z nab√≠dky n√¨kter√Ĺch z poradensk√Ĺch firem.

Shlťdnuto: 255878 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Nov√°k J. Datum: 2009-03-22 06:28:34

Dobr√Ĺ den, pozorn√¨ jsem si pro¬Ļel, virtu√°ln√≠ p√łedn√°¬Ļku pana Radka Levaye. Pova¬ĺuji ji za obecn√¨ zda√łilou i kdy¬ĺ jak s√°m autor uv√°d√≠, opravdu velmi obecnou av¬Ļak v√Ĺsti¬ĺnou. J√° s√°m moment√°ln√¨ zast√°v√°m pozici vedouc√≠ho kvality, a to co chci v m√©m p√ł√≠zp√¨vku potvrdit, jsou slova autora- jen m√°lo manageru se d√°le vzd√¨l√°v√°, a ne v¬ĺdy ch√°pou v√Ĺznam managementu kvality. Jsem certifikovan√Ĺ auditor ISO/TS automotive,zde je situace jin√°, ale v ostatn√≠ch oborech √®innosti "stroj√≠renstv√≠", je obdobn√° zm√≠n√¨n√©mu hodnocen√≠. Pokud jsem mohl zaznamenat- d√¨l√°m ve stroj√≠renstv√≠- pak sice nen√≠ v mnoha p√ł√≠padech ¬ĺivotn√¨ nutn√© b√Ĺt certifikov√°n, na ISO pokud nejde o st√°tn√≠ zak√°zky, ale minim√°ln√¨ jej alespo√≤ v z√°kladn√≠ch z√°sad√°ch dodr¬ĺovat. Takto se podniku poda√łilo ztrojn√°sobit produkci a pro velk√Ĺ z√°jem z√°kazn√≠k√Ļ p√łedev¬Ļ√≠m ze spolkov√Ĺch zem√≠ N√¨mecka, jsme museli z kapacitn√≠ch d√Ļvod√Ļ odm√≠tat dal¬Ļ√≠ r√Ļst produkce. V t√©to chv√≠li je v¬ĺdy hodn√¨ t√¨ch kte√ł√≠ se r√°di bij√≠ v prsa, a tak b√¨hem kr√°tk√© doby do¬Ļlo k tlaku na zvy¬Ļov√°n√≠ produkce, kter√° se ze√®ty√łn√°sobila, ale z√°rove√≤ se za√®lo prohla¬Ļovat ¬ĺe ¬ĺ√°dn√Ĺ syst√©m nen√≠ t√łeba, ¬ĺe brzd√≠ v√Ĺrobu, a tak b√¨hem kr√°tk√© doby do¬Ļlo k mimo√ł√°dn√Ĺm ud√°lostem u v√Ĺrobku, co¬ĺ nejsp√≠¬Ļe p√łivedlo z√°kazn√≠ka do velmi t√≠¬ĺiv√© situace, a ten se oby√®ejn√¨ sna¬ĺ√≠ p√łen√©st probl√©m na dodavatele. Proto¬ĺe nejvy¬Ļ√≠ manager v√®as nerozpoznal hroz√≠c√≠ nebezpe√®√≠, a z managementu kvality se sna¬ĺil ud√¨lat trafiku, lze situaci popsat jako krizovou. Jednodu¬Ļe a kr√°tce √łe√®eno n√¨kter√© podniky nejsp√≠¬Ļ nepot√łebuj√≠ ani v¬Ļeobecnou sv√¨tovou krizi, aby se do krize firemn√≠ dostaly. Na¬Ļt√¨st√≠ tu jsou je¬Ļt√¨ d√ł√≠ve odm√≠tnut√≠ z√°kazn√≠ci, ale to by se musel zm√¨nit p√ł√≠stup nejvy¬Ļ¬Ļ√≠ho managementu ke kvalit√¨, jinak ute√®ou tak√©. S p√ł√°n√≠m hezk√©ho dne Nov√°k J.


Autor: IT Datum: 2012-01-22 22:11:04

Dobr√Ĺ den, p√łedn√°¬Ļku jsem si pro¬Ļla a mus√≠m √ł√≠ci, ¬ĺe jsem si po letech osv√¨¬ĺila a obnovila n√¨kter√© souvislosti - tak¬ĺe hur√° do pr√°ce. IT


Autor: qasnapetr Datum: 2012-08-10 11:19:11

... kone√®n√¨ jedny po√ł√°dn√© str√°nky! Po dlouh√© dob√¨! Super jen tak pokra√®ujte. Smek√°m...


Autor: Wensa Datum: 2013-06-12 17:58:24

Tak na tuhle str√°nku jsem narazil, proto¬ĺe ji pou¬ĺil jako odkaz diplomant ve sv√© pr√°ci, na kterou prov√°d√≠m oponentsk√Ĺ posudek. A nesta√®√≠m √®um√¨t. Procesy se zab√Ĺv√°m cel√Ĺ sv√Ļj ¬ĺivot, a to co tady vid√≠m, je - omlouv√°m se za v√Ĺraz - pr√Ļser jak mraky. Obecn√© kydy a je¬Ļt√¨ amat√©r¬Ļtina jak Brno. Nap√ł. zde uveden√° definice proces√Ļ nen√≠ definic√≠!!! Pokud tohleto sta√®√≠ na pochvaln√© reference a z firem V√°s nevyhazuj√≠, tak je jasn√©, pro√® je na¬Ļe ekonomika tam kde je. Probl√©m je asi v tom, ¬ĺe kvalitn√≠ poradci ned√¨laj√≠ takov√© pseudobombastick√© weby a lid√©, kte√ł√≠ v tomto oboru pot√łebuj√≠ informace, je najdou jen na podobn√Ĺch webech. Ach jo... :-(


Autor: Michael K. Datum: 2013-09-04 20:56:56

Ahoj Wensa: bohu¬ĺel n√¨kte√ł√≠ lid√© se nemohou v√¨novat tvorbou a postupem proces√Ļ, tak jako ty cel√Ĺ ¬ĺivot :-), ale m√¨l bych k tob√¨ jeden dotaz pro√® nem√Ļ¬ĺe b√Ĺt marketing jako proces? Toto mi nejde do hlavy, m√¨ u√®ili ¬ĺe a dokonce tvo√łili p√ł√≠klad zrovna na marketingu. A jen tak na okraj pouze vytvo√łen√≠ procesu na pap√≠rek nen√≠ √ļpln√¨ v¬Ļechno ;)


Autor: Michal - Liberec Datum: 2013-09-30 13:17:27

Wensa, Wensa, u¬ĺ z Tv√© formy kritiky je jasn√©, ¬ĺe jsi tuto str√°nku a jej√≠ posl√°n√≠ v√Ļbec nepochopil. Ano, snaha n√¨kdy opravdu sta√®√≠, by¬Ľ v√Ĺsledek nen√≠ t√łeba p√¨tihv√¨zdi√®kov√Ĺ. Zalo¬ĺ vlastn√≠ web o procesu, r√°d se p√łiu√®√≠m; vydej knihu, r√°d si ji koup√≠m. Na druhou stranu, m√°¬Ļ rozhodn√¨ pr√°vo na svou kritiku, by¬Ľ je nicne√ł√≠kaj√≠c√≠ a prosycena sebed√Ļle¬ĺitost√≠.


Autor: OttoB Datum: 2013-12-17 08:28:14

Dobr√Ĺ den, byl jsem ned√°vno vhozen do pozice managementu kontroly a kvality, jako popis n√°stroj√Ļ nebo jednoduch√© zobecn√¨n√≠, je tento web dobr√Ĺ, pro definice nikoliv. Jsou zde mraky gramatick√Ĺch chyb i stylistick√Ĺch, co takhle napsat √®l√°nek a ve Wordu d√°t jen kontrola pravopisu?


Autor: Macek Datum: 2014-04-19 21:12:06

√ąekal jsem, ¬ĺe zde na webu t√łeba najdu n√¨jakou diskuzi, kde si lid√© z oboru kvality/technologie budou moci p√łed√°vat poznatky a informace, jedin√© co jsem zde na¬Ļel je „diskuze", kter√° je s prominut√≠m jeden velk√Ĺ bordel ve kter√©m se nikdo nevyzn√°, f√≥rum by bylo ur√®it√¨ lep¬Ļ√≠. Cel√Ĺ web mi p√łijde jako promrhan√Ĺ potenci√°l a ty informace, kter√Ĺch se tu √®lov√¨k do√®te, nic nov√©ho nep√łinesou. ¬©koda...


Autor: Jaroslav Datum: 2014-07-02 16:41:52

√ąekal jsem ¬ĺe n√°stroje kvality rozvedete v√≠ce do hloubky, co¬ĺ se nestalo. Tyto obecn√© v√¨ci si mohu p√łe√®√≠st na wikipedii. Cht√¨lo by to ke ka¬ĺd√©mu n√°stroji vypsat v√¨t¬Ļ√≠ rozbor a jeden p√ł√≠klad z re√°ln√©ho ¬ĺivota. T√łeba popis FMEA a 8D je hrozn√¨ kr√°tk√Ĺ a p√łitom se o tom d√° vypsat spousta v√¨c√≠.


Autor: kepca Datum: 2015-04-21 14:28:53

Pros√≠m o radu co v¬Ļe m√°m zahrnout jako intern√≠ auditor do ¬Ļkolen√≠ Iso 9001 v r√°mci firmy p√łi ¬Ļkolen√≠ zam√¨stnanc√Ļ v r√°mci ISO 9001


Autor: SV Datum: 2015-12-21 08:21:59

Pro kepca : Zkus t√łeba normu ISO 9001 :-) A pak se √®lov√¨k m√Ļ¬ĺe divit, ¬ĺe to u n√°s s kvalitou vypad√° tak, jak vypad√°, kdy¬ĺ takov√≠ lid√© maj√≠ d√¨lat intern√≠ audity nebo ¬Ļkolit...


Autor: M@rtin Datum: 2016-05-01 19:57:09

Taky bych se p√łikl√°n√¨l k ISO 9001 :D


Autor: Jakub T. Datum: 2019-06-11 15:16:35

Dobr√Ĺ den, pros√≠m o radu. Dodavatel z USA n√°m dodal do firmy mal√Ĺ lis spole√®n√¨ s n√°vodem k pou¬ĺit√≠ a ES prohl√°¬Ļen√≠m o shod√¨. Za√ł√≠zen√≠ ve v√Ĺrob√¨ ji¬ĺ rok pou¬ĺ√≠v√°me. Po roce jsme si nechali ud√¨lat od TUV kontrolu za√ł√≠zen√≠. Zjistili ¬ĺe ES prohl√°¬Ļen√≠ neodpov√≠d√° a n√°vod k pou¬ĺit√≠ je tak√© zcela nevyhovuj√≠c√≠. M√Ļ¬ĺeme pou¬ĺ√≠vat za√ł√≠zen√≠ ne¬ĺ dojde k n√°prav√¨ t√¨chto chyb nebo je na¬Ļ√≠ povinnost√≠ zastavit na za√ł√≠zen√≠ provoz? D√¨kuji za radu.


Autor: Jakub T. Datum: 2019-06-11 15:17:14

Dobr√Ĺ den, pros√≠m o radu. Dodavatel z USA n√°m dodal do firmy mal√Ĺ lis spole√®n√¨ s n√°vodem k pou¬ĺit√≠ a ES prohl√°¬Ļen√≠m o shod√¨. Za√ł√≠zen√≠ ve v√Ĺrob√¨ ji¬ĺ rok pou¬ĺ√≠v√°me. Po roce jsme si nechali ud√¨lat od TUV kontrolu za√ł√≠zen√≠. Zjistili ¬ĺe ES prohl√°¬Ļen√≠ neodpov√≠d√° a n√°vod k pou¬ĺit√≠ je tak√© zcela nevyhovuj√≠c√≠. M√Ļ¬ĺeme pou¬ĺ√≠vat za√ł√≠zen√≠ ne¬ĺ dojde k n√°prav√¨ t√¨chto chyb nebo je na¬Ļ√≠ povinnost√≠ zastavit na za√ł√≠zen√≠ provoz? D√¨kuji za radu.


Autor: Daniel MR√ĀZ Datum: 2020-04-20 17:10:49

Va¬Ļe str√°nky sleduji u¬ĺ n√¨kolik let. Velice srozumiteln√©, u¬ĺite√®n√©. D√¨kuji  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.