Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Metoda 5S

5S je metodika, jejímž cílem je zlep¹it v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu. Přístup je založený na zvý¹ení samostatnosti zaměstnanců, na týmové práci a vedení lidí. Vlastní označení 5S je tvořeno z pěti japonských slov začínajících na S. Ta slova jsou:
Seiri = pořádek na pracovi¹ti (Organisation)
Seiton = vytřiïování, uspořádání (Neatness)
Seiso = čistota, udržování pořádku (Cleaning)
Seikutsu = standardizace (Standardisation)
Shitsuke = standardizace, za¹kolení (Discipline)

1. Seiri

Cílem je oddělit potřebné a nepotřebné věci. Ty nepotřebné oddělte a odstraòte z pracovi¹tě. Přemý¹lejte i o tom, jak vlastně byly nyní nepoužívané přípravky a dal¹í materiál dříve používány a jsou-li stále potřebné. Podobně i dokumentace. Ideální je i jednou měsíčně zkontrolovat dodržování této zásady.

2. Seiton

Smyslem tohoto slova je umístit potřebné a užívané věci tak, aby mohly být jednodu¹e a rychle použity, tzn. že byste měli blíže umístit častěji používané věci. Označte jasně jejich umístění tak, aby každý věděl, kde co je. Dbejte i na bezpečnost jejich uložení a zohledněte i speciální vlastnosti (citlivost na vlhkost, světelné záření, teplotu,...).

3. Seiso

Význam tohoto slova je zřejmý – jde o udržování čistoty na pracovi¹ti a v jeho okolí. Vhodné je stanovit odpovědnost konkrétních pracovníků za úklid – v rozdělování práce buïte spravedliví. Rovněž i místa pro uložení neshodných výrobků nebo odpadu musí být blízko, aby se zkrátil čas neproduktivní manipulace.

4. Seiketsu

Standardizace znamená neustálé a opakované zlep¹ování organizace práce, uspořádání pracovi¹tě a čistoty na pracovi¹ti. Jde i o upravenost pracovníků (vhodný pracovní oděv, obuv,...) a jejich hygienu (např. na pracovi¹tích výroby zdravotnických prostředků). Dal¹ím cílem je zlep¹it i pracovní prostředí, aby bylo možné pracovat rychle, kvalitně a efektivně. Jde o tzv. visual management.

5. Shitsuke

Disciplína je při dodržování zásad 5S velmi důležitá – zvlá¹» vedoucí pracovníci musí jít příkladem.V¹ichni zaměstnanci by měli být seznámeni s firemními pravidly a se zásadami 5S. Opakování je matka moudrosti a jistě prospěje ¹kolení po čase zopakovat. Cílem je vytvořit vhodné návyky pracovníků již od jejich nástupu na pracovi¹tě.

Závěr

Metodika 5S je v Japonsku používána velmi dlouho. Vět¹ina Japonců používajících 5S chápe tento přístup nejen jako zlep¹ování fyzického prostředí, ale i jako způsob zlep¹ování procesu my¹lení. Jak je vidět 5S může pomoci nejen na pracovi¹ti, ale i v soukromém životě.

Doplnění 1.11.2011

Vzhledem k řadě mnohdy podnětných komentářů si dovoluji poskytnout i jeden z formulářů pro audit 5S kanceláří. Obsah formuláře je v angličtině, nicméně již při prohlížení jednotlivých listů zjistíte, že je možné rozli¹ovat úrovně pro jednotlivá S. Současně je možné i používat červené ¹títky (RED TAG) pro označení problémových míst, k tomu je i formulář pro seznam zji¹těných nedostatků (RED TAG ITEMS LOG). Pro opravdové fajn¹mekry je k dispozici i grafické vyjádření výsledků. Formulář ke stažení je zde.


Doplnění 26.11.2012

V listopadu 2012 jsem nav¹tívil jednu továrnu v Mexiku, kde mne zaujal způsob aplikace metody 5S. Na na¹e poměry v Evropě je poněkud extrémní, nicméně kanceláře (v¹echny!!!) i pracovní stoly ve výrobě (např. stoly mistrů výrobních linek) vypadají velmi úhledně až příjemně. Na časté zahraniční náv¹těvy to má jistě pozitivní vliv. Ač znovu připomínám, že jde o uplatnění této metody poněkud odli¹né oproti tomu na co jsme zvyklí v Evropě. Zde je několik kotografií na toto téma.


Shldnuto: 6020 x


  Pspvky:

Autor: HCP Datum: 2008-09-20 01:24:23

My jej ve firmě používáme také, ale cca po 1. roce jsme zjistili, že praktický přínos = 0. česká mentalita totiž není tento systém dost dobře schopná přijmout. Hlavně proto, že če¹i při práci více používají "selský rozum" a jen velmi neradi si své pracovi¹tě takto ¹katulkují.


Autor: Optimista Datum: 2009-02-15 10:24:42

U nás ve firmě se to snaží také zavádět. Mám z toho dojem že se bude jenom uklízet a produktivita půjde dolů. Hlavně že budeme mit uklizeno.


Autor: Francinek Datum: 2009-02-24 18:00:12

Já tomu tedy asi nerozumím, ale v na¹í firmičce líbezné s cca 500 zaměstnanci nás tento systém též potrefil. Čistit ař se Svítí. Mrzuté je snad jen to, že produktivita ¹la o téměř 75% dolů v důsledku krize, jinými slovy není práce, každý pátek je nucené volno. Ale budeme mít uklizeno, to je vskutku přínosné.


Autor: Migosh Datum: 2009-05-06 19:36:48

Tady je vidět krátkozrakost běžných pracovníků. Setkal jsem se s tím kdykoli když jsem v na¹í továrničce chtěl něco změnit. Každý dělník měl své místečko a jakákoli změna pro něj byla ¹patně "Vžy» se to tak dělalo vždycky." Nikdo nemá rád změny protože změny bolí. Pokud se ov¹em podíváte zvenku na pracovní proces a vidíte jak pracovník hledá součástky v hromádce bordelu je na první pohled jasné, že pokud by tam ten bordel nebyl, tak by pracovník neztrácel čas a nebrzdil pracovníky na následujících operacích. Vytříděním nepotřebného harampádí se u¹etří prostor kam se může postavit nový stroj apod. Věřte, že to funguje.


Autor: PP Datum: 2009-07-24 21:21:23

Je to systém, který opravdu fumnguje. Bohužel vět¹ina "zku¹ených" 30-letých managerů, kteří dělali mistry směn či seřizovaře, absolutně neví o co jde a pletou si to s tím, že má být uklizeno a podstata tohoto jim uniká. Bohužel je to o celé filozofii rozmístění jak pracovi¹» na oddělení, tak celé firmy. A to právě tito lidé nejsou schopni pochopit a tak se s materiálem jezdí sem a tam a pak se hledá viník kdo za to může. Bohužel jsem nikde ve firmě nezažil aby dostal přes prsty daný manager, který rozhodl. Parodoxně vyhodili člověka, který chyby jednoznačně pojmenoval a navrhl ře¹ení. A důvod? Podrývání autority nadřízených.


Autor: PP Datum: 2009-07-24 21:21:41

Je to systém, který opravdu fumnguje. Bohužel vět¹ina "zku¹ených" 30-letých managerů, kteří dělali mistry směn či seřizovaře, absolutně neví o co jde a pletou si to s tím, že má být uklizeno a podstata tohoto jim uniká. Bohužel je to o celé filozofii rozmístění jak pracovi¹» na oddělení, tak celé firmy. A to právě tito lidé nejsou schopni pochopit a tak se s materiálem jezdí sem a tam a pak se hledá viník kdo za to může. Bohužel jsem nikde ve firmě nezažil aby dostal přes prsty daný manager, který rozhodl. Parodoxně vyhodili člověka, který chyby jednoznačně pojmenoval a navrhl ře¹ení. A důvod? Podrývání autority nadřízených.


Autor: PP Datum: 2009-07-24 21:28:06

Tento systém funguje naprosto skvěle. Bohužel zku¹ení če¹tí manageři, co dříve dělali seřizovače a mistry, v jisté nejmenované firmě absolutně netu¹í co to je a pro ně je to jen o úklidu. Jak hluboký omyl. Je to předev¹ím nástroj na optimalizaci výroby a rozmístění. Jak malých, tak velkých celků. A proto v té firmě se se v¹ím ¹íbuje sem a tam, jak manageři nařídili. Každý sám za sebe. Hádejte jak to tam asi vypadá. Pak se zjistí, že to nefunguje a hledá se viník. Do¹lo to tak daleko, že vyhodili člověka, který problém pojmenoval a navrhl ře¹ení. Důvod? Podrývání autority managmentu.


Autor: PP Datum: 2009-07-24 21:28:22

Tento systém funguje naprosto skvěle. Bohužel zku¹ení če¹tí manageři, co dříve dělali seřizovače a mistry, v jisté nejmenované firmě absolutně netu¹í co to je a pro ně je to jen o úklidu. Jak hluboký omyl. Je to předev¹ím nástroj na optimalizaci výroby a rozmístění. Jak malých, tak velkých celků. A proto v té firmě se se v¹ím ¹íbuje sem a tam, jak manageři nařídili. Každý sám za sebe. Hádejte jak to tam asi vypadá. Pak se zjistí, že to nefunguje a hledá se viník. Do¹lo to tak daleko, že vyhodili člověka, který problém pojmenoval a navrhl ře¹ení. Důvod? Podrývání autority managmentu.


Autor: Mata Datum: 2009-10-05 18:58:30

Já si nemůžu stěžovat. Dělám ve firmě s cca 500 zaměstnanci. Vyrábíme elektroniku, kde se zamozřejmně dodržuje také ESD. 5S aplikujeme každý den v průběhu na konci směny ( stačí 5 minut pro udržení ) po dobu 5-ti let. Jinak příspěvek je supr...


Autor: Mata Datum: 2009-10-05 18:58:35

Já si nemůžu stěžovat. Dělám ve firmě s cca 500 zaměstnanci. Vyrábíme elektroniku, kde se zamozřejmně dodržuje také ESD. 5S aplikujeme každý den v průběhu na konci směny ( stačí 5 minut pro udržení ) po dobu 5-ti let. Jinak příspěvek je supr...


Autor: sezares Datum: 2009-11-03 21:38:50

Já jsem pracoval v japonské firmě na pozici, technika a mohu s určitostí říci, že pokud se tento nástroj pochopí a zavede, tak to vede k zlep¹ení výroby a hlavně jsou spokojeni zaměstnanci. Bohužel pokud manager tento nástroj nepochopí, tak jej dokáže pomlouvat svým podřízeným a zároveò je od toho neutralizovat. Sám také, když dojde na hledání viníků, proč nástroj nefunguje, obviòuje své podřízené jen aby se jemu něco nestalo - výpověï. V Japonsku tento nástroj a i jiné nástroje jako je PDCA - plánuj - dělej - kontroluj - aplikuj, dal¹í nástroj opět Japonský kaizen systém, výborný nástroj pro zlep¹ování výroby a pracovních podmínek.


Autor: sezares Datum: 2009-11-03 21:38:59

Já jsem pracoval v japonské firmě na pozici, technika a mohu s určitostí říci, že pokud se tento nástroj pochopí a zavede, tak to vede k zlep¹ení výroby a hlavně jsou spokojeni zaměstnanci. Bohužel pokud manager tento nástroj nepochopí, tak jej dokáže pomlouvat svým podřízeným a zároveò je od toho neutralizovat. Sám také, když dojde na hledání viníků, proč nástroj nefunguje, obviòuje své podřízené jen aby se jemu něco nestalo - výpověï. V Japonsku tento nástroj a i jiné nástroje jako je PDCA - plánuj - dělej - kontroluj - aplikuj, dal¹í nástroj opět Japonský kaizen systém, výborný nástroj pro zlep¹ování výroby a pracovních podmínek.


Autor: Pavel Jarý Datum: 2009-12-03 09:04:21

Můžete se uvést v jakých českých firmách je zavedena metoda 5S?


Autor: Pavel Jarý Datum: 2009-12-03 09:04:27

Můžete se uvést v jakých českých firmách je zavedena metoda 5S?


Autor: S.F. Datum: 2009-12-17 10:23:29

Dobrý den, realizuju nyní průzkum s lidmi, jež získali zku¹enosti u japonských zaměstnavatelů na území ČR. Ráda bych Vás poprosila o účast, pokud jste jedním z nich, děkuji. odkaz: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=cs&formkey=dDRHT2hNTDRDLUNGdElXaUVsZmk0WlE6MA


Autor: S.F. Datum: 2009-12-17 10:23:37

Dobrý den, realizuju nyní průzkum s lidmi, jež získali zku¹enosti u japonských zaměstnavatelů na území ČR. Ráda bych Vás poprosila o účast, pokud jste jedním z nich, děkuji. odkaz: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=cs&formkey=dDRHT2hNTDRDLUNGdElXaUVsZmk0WlE6MA


Autor: S.F. Datum: 2009-12-17 10:23:57

Dobrý den, realizuju nyní průzkum s lidmi, jež získali zku¹enosti u japonských zaměstnavatelů na území ČR. Ráda bych Vás poprosila o účast, pokud jste jedním z nich, děkuji. odkaz: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=cs&formkey=dDRHT2hNTDRDLUNGdElXaUVsZmk0WlE6MA


Autor: mosQuito Datum: 2009-12-18 00:49:43

Tak napriklad zde se o to u nas pokouseji: http://www.teleplan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=110 bohuzel je to ten pripad, ze manazeri a vedouci nepochopili podstatu a musi se jen uklizet, uklizet, lestit, zametat, rovnat ... beda tomu, kdo nema sroubovak polozeny na vyznacenem miste rovnobezne s hranou stolu ... poprve prijde o premie, podruhe o praci - hrube poruseni pracovnich postupu nebo jak to nazyvaji ...


Autor: R.M. Datum: 2010-01-31 10:43:19

Dobrý den, k metodice 5S jsem se dostal již během studia na vysoké ¹kole a v¹e vypadalo opravdu nádherně. Výrobní haly japonských firem vypadaly jako z jiné planety - pořádek, čistota v¹e vzorně vyrovnané. Po ¹kole jsem nastoupil do jedné nejmenované firmy a tam byl také zaveden 5S systém. Po hale se pohybovaly 5S auditoři, fotily a zaznamenávaly neshody, nad kterými zůstával rozum stát. Až později jsem se dozvěděl, že auditoři dostaly nařízeno od managementu, aby vždy "něco" nalezly a vedení nemuselo vyplácet prémie. Øíkali jsme tomu 6S - 6.S znamenalo svině jdou... Já jsem pořád zastáncem tohoto systému, ale v¹e závisí na tom, jak se k 5S v české prostředí přistoupí. Bez debordelizace to prostě nejde, ale jak se říká v¹eho s mírou.


Autor: RadekL Datum: 2010-02-18 22:43:51

Koukám, že tento můj příspěvek vzbudil zajímavou diskusi. Já jsem si zažil 5S včetně ¹kolení v jedné čské pobočce japonské firmy (elektronika). V¹e na svém místě, na linkách jen materiál, který se má používat, jen přípravky, které se mají používat, atd. Nyní pracuju v české pobočce německé firmy, kde 5S moc není a nikdo moc neví co to je. Kdyby se to dodržovalo, tak by se nikdy nepodařilo smíchat materiál a firma by na třídění u zákazníka mohla u¹etřit tisíce eur ročně. Na druhou stranu dostupnost i jiných dílů na lince umožní rychlej¹í náběh jiných výrob a tím se u¹etří čas mnoha pracovníků. Já osobně mám rád 5S, ale slepě to dodržovat podle mě není rozumné. Pokud se to dělá rozumně, tak 5S může mít pro jakoukoliv organizaci velký význam.


Autor: sezares Datum: 2010-03-05 20:34:13

Dobrý den, opět reaguji ano 5s je o tom jak předejít zbytečným reklamacím.Také v této normě jde jen o ¹etření času a také o bezpečnost práce.Japonci totiž staví na 1. místo bezpečnost práce, potom je kvalita a po těchto důležitých aspektech výroby jsou zbylé jako produktivita a ostatní.Byl jsem v Japonsku na ¹kolení, a jak popisoval kolega s hora, tak opravdu České lidičky nejsou schopni zvyknout na lep¹í podmínky, stále provozy rádi vracejí do totality, kde ve fabrice byl velký nepořádek, stále jste něco hledali. Japon¹tí operátoři ale i managment jsou naučeni už od ¹kol jak se realizovat, jde o to, že mají tak skvělou kázeò na pracovi¹ti, až je to ohromující. Dokonce i takový člověk,který je na pozici generálního ředitele, nebo do konce prezident firmy se dokáže stoupnout ke stroji, pokud to výroba potřebuje a světe div se ¹lo jim to od ruky, tak že nejlep¹í vyhodnocení operátoři se zastyděli, ale i naučili jak pracovat rychle a správně.Opravdu nyní jsem v německé firmě a vidím ten nelad ve výrobě, každý týden 3-5 reklamací jen proto, že nejsou schopni zavést Japonské nástroje do výroby, jako je Poka Yoke, kaizen,5s, a dal¹í.No vlastně je to tak, že na pozici hlavního managera je člověk, který tyto nástroje nechápe a tak se bojí do toho jít.Tudíž díky hlouposti vedení, přichází firma o peníze, ale co je důležité, že když firma přichází o peníze, tak vedení zůstane, ale odneseto opět dělník. Ten o tu práci přijde jen proto, že vedení je vedení.


Autor: sezares Datum: 2010-03-05 20:34:52

Dobrý den, opět reaguji ano 5s je o tom jak předejít zbytečným reklamacím.Také v této normě jde jen o ¹etření času a také o bezpečnost práce.Japonci totiž staví na 1. místo bezpečnost práce, potom je kvalita a po těchto důležitých aspektech výroby jsou zbylé jako produktivita a ostatní.Byl jsem v Japonsku na ¹kolení, a jak popisoval kolega s hora, tak opravdu České lidičky nejsou schopni zvyknout na lep¹í podmínky, stále provozy rádi vracejí do totality, kde ve fabrice byl velký nepořádek, stále jste něco hledali. Japon¹tí operátoři ale i managment jsou naučeni už od ¹kol jak se realizovat, jde o to, že mají tak skvělou kázeò na pracovi¹ti, až je to ohromující. Dokonce i takový člověk,který je na pozici generálního ředitele, nebo do konce prezident firmy se dokáže stoupnout ke stroji, pokud to výroba potřebuje a světe div se ¹lo jim to od ruky, tak že nejlep¹í vyhodnocení operátoři se zastyděli, ale i naučili jak pracovat rychle a správně.Opravdu nyní jsem v německé firmě a vidím ten nelad ve výrobě, každý týden 3-5 reklamací jen proto, že nejsou schopni zavést Japonské nástroje do výroby, jako je Poka Yoke, kaizen,5s, a dal¹í.No vlastně je to tak, že na pozici hlavního managera je člověk, který tyto nástroje nechápe a tak se bojí do toho jít.Tudíž díky hlouposti vedení, přichází firma o peníze, ale co je důležité, že když firma přichází o peníze, tak vedení zůstane, ale odneseto opět dělník. Ten o tu práci přijde jen proto, že vedení je vedení.


Autor: Dalibor Datum: 2010-04-05 15:22:53

Dobry den, precital som si vsetky prispevky uvedene vyssie a nad niektorymi som sa pousmial. Zivim sa skoleniami a praktickym zavadzanim Lean metod a nastrojov do procesov a mozno aj preto ten usmev. V mnohom napisanom mate pravdu, ale ten problem je urcite hlbsi nez sa zda a vidim ho aj vo vasich prispevkoch. Podla nich by sa dalo usudit, ze dôvod, prečo to nejde, je vzdy len na strane vedenia a manazmentu, ale podla mojich skusenosti za neuspech pri zavadzani a udrzovani 5S ma vzdy niekolko faktorov a premennych. Len malokto si totiz uvedomuje, ze otazka zavedenia principov 5S do akehokolvek procesu je este dolezitejsia, nez tu bolo napisane a je vobec zakladom pre dalsie zlepsovanie, zvysovanie produktivity a efektivity. Je to urcite zakladny kamen domu stihlosti. A kto nepochopi toto, tak len tazko, ak vobec, moze byt uspesny pri inych metodach a nastrojoch. 5S ma totiz daleko hlbsi vyznam, nez je len cistota a usporiadanie pracoviska. Dalibor (www.stihlemyslenie.sk)


Autor: Jarda Datum: 2010-05-23 15:35:43

Zdravím, hodně slov, úvah atd. ale nikde jsem nena¹el co si kdo pod tím kterým pojmem představuje resp. jakou akci, recept co je a co není OK. U nás se např. vyrobily tabule kde byly vystínované obrysy pro smeták, lopatku a kartáč, to byla vizualizace jako řemen, ale co dál...uklidit, namalovat obdélníčky na podlahu, vypotit layout, změřit a vyvěsit časy s přidanou a nepřidanou hodnotou...a dál ? Mám za to, že chybí návod / fotky jak vlastně 5S metodiku naplnit, asi bychom pod stejným pojmem měli v¹ichni čekat stejné "věci". Jinak souhlasím s předřečníky, už jsem zažil i několikahodinové debaty, jak mají být uspořádány věci v ¹uplíkách, kde je pravítko, kde hrnek na kafe a jestli tužka může/musí ležet hned vedle gumy...leč na hale byl bordel jako v tanku a vrcholový management se kochal svými krásně uspořádanými ¹uplaty. A jak se v takové firmě odrazit k dal¹ím krokům, pro které je 5S v podstatě jen přípravou na ostatní Lean metody...Tak nevím...hezký den.


Autor: Jarda Datum: 2010-05-23 15:36:02

Zdravím, hodně slov, úvah atd. ale nikde jsem nena¹el co si kdo pod tím kterým pojmem představuje resp. jakou akci, recept co je a co není OK. U nás se např. vyrobily tabule kde byly vystínované obrysy pro smeták, lopatku a kartáč, to byla vizualizace jako řemen, ale co dál...uklidit, namalovat obdélníčky na podlahu, vypotit layout, změřit a vyvěsit časy s přidanou a nepřidanou hodnotou...a dál ? Mám za to, že chybí návod / fotky jak vlastně 5S metodiku naplnit, asi bychom pod stejným pojmem měli v¹ichni čekat stejné "věci". Jinak souhlasím s předřečníky, už jsem zažil i několikahodinové debaty, jak mají být uspořádány věci v ¹uplíkách, kde je pravítko, kde hrnek na kafe a jestli tužka může/musí ležet hned vedle gumy...leč na hale byl bordel jako v tanku a vrcholový management se kochal svými krásně uspořádanými ¹uplaty. A jak se v takové firmě odrazit k dal¹ím krokům, pro které je 5S v podstatě jen přípravou na ostatní Lean metody...Tak nevím...hezký den.


Autor: sezares Datum: 2010-08-14 14:31:34

Dobrý den, Dalibore, reaguji na Váč článek, ketrý jste uvedl na této stránce. Rád bych věděl co bylo přesně co bylo smě¹né. Zajímám se metody nástroje řízení výroby a kvality. Měl bych velký zájem se s Vámi spojit emailem a rád bych se něčemu i od Vás přiučil. Pokud budete mít zájem prosím pi¹te na schránku sezares@seznam.cz. Děkuji a budu se tě¹it na odpověï Sezares


Autor: sezares Datum: 2010-08-14 14:37:34

Reaguji na přede¹lé články Jardy a Dalibora. Jde totiž o to, že je vždy na managmentu jak k tomuto nástroji přistoupí. Jde totiž bezvadně stanovit pravidla výroby a zviditelnit je v manuálu 5S, kde by mohlo být zviditelněno fotograficky co je dobře a co ¹patně k čemu by to mělo vést. Jenže stále se budu opakovat, že je to věcí managmentu, pokud oni nechápou oč jde a nebo jak aplikovat, tak je zbytečné tento nástroj tahat z ¹uplíku.


Autor: markus Datum: 2010-08-16 00:03:28

pracuji ve firme Avl-moravia(v Hranicich) kde tuto metodu začli také aplikovat.Od té doby jde vse do kytiček.Nabrali nesmyslneho člověka z německa za nehorazne prachy,ktery je tady jen na foceni blbosti!pak vyhodili 10 slusne pracujicich lidi,kteri dohromady brali penez co ten jeden,ktery neni firme vydelecny!ted tady jsme na dilne v takovem stresovem prostredi ze dorazime domu tak unaveni jak nikdy!a to prace udelame stejne jako driv!vycerpani je psychycke!nejsem placen prece za rovnani kazdeho sroubecku na palete,ci vykresu na plente,dyt mam odvadet kvalitni praci na kterou mame normo cas,a na ty vase blbosti fakt cas neni!dekuji timto novemu vedeni firmy,ktere nam ze zivota udelalo peklo!


Autor: sezares Datum: 2010-08-17 13:23:39

Reaguji na vá¹ vzkaz, tak to je právě to o čem jsem psal dříve. Opět managment jak vy¹¹í i střední neví oč jde, ale je vhodné pro ně tím vystoupit a poukázat při auditu. Tak takto to berou va¹i nadřízení. Existuje spousta literatury, ¹kolících středisek, které se na tento nástroj vztahují. Pokud nepochopí nebo se nenaučí tento nástroj tak budete opravdu trpět. To mluvím z vlastní zku¹enosti. Víte Japonci zde v evropě vědí, že nemohou nárokovat to co si doma dovolí, nebo to co je pro ně automatické, tak vždy vy¹lou mezi operátory impulsy na nástroj, který chtějí zavést a čekají co to provede ve výrobě. Pokud to přinese účinek tak jej aplikuji, ale s nápady operátorů. Dobře vědí, že při přestávkách lidé nekomunikují o zprávách ze světa, ale o jejich práci a tam oni hledají nápady na přínos zlep¹ení výroby. To by si měli va¹i nadřízení uvědomit, výrobu nedělají oni, ale vždy dělníci - operátoři. Toto pokud si uvědomí nadízený, tak se z něho stane skvělý manager. Nejen čísla, formuláře a příkazy dělají kvalitní výrobu, ale pochopení a ulehčení práce přiná¹í efektivní výsledky produkce. Z toho co pipsuje Markus, cítím že budou problémy s kvalitou dílů a na to by si měl managment dát pozor.


Autor: mrx Datum: 2010-11-22 14:19:23

Právě v těchto dnech se v jisté nejmenované jihomoravské tažírně oceli také potentáti snaží zavést systém 5S.Byly na náv¹těvě v Kayaba CZ a úplně se z toho pos...i.Akorát je to pro ně jen o tom,aby bylo zameteno.Nějaká bezpečnost práce,nebo zlep¹ení pracovních podmínek neře¹í.Pokud jim člověk,který na pracovi¹ti dělá X let navrhne nějakou změnu,tak ho vysvátkují,případně si směnový mistr nahlásí nápad sám a dostane za to odměnu.takže obyčejní lidi jsou akorát pěkně na¹tvaní a na firmu ka¹lou,čemuž se nelze divit.Po tzv. krizi,která byla pěkně uměle vyvolaná to tak teï vypadá v 99% firem.Prostě vyházeli lidi a teï se snaží s třetinou zaměstnaců vyrobit 2x tolik.Vede to akorát k tomu,že vzniká hodně velké napětí mezi zaměstnanci a vedením a je jen otázkou času,kdy někomu povolí nervy.Chtělo by to,aby Če¹i měli aspoò trochu z povahy Francouzů,nebo Øeků a ne se pořád chovali jako ovce.


Autor: Strojař Datum: 2011-01-17 14:57:55

Pět S je absolutní základ zlep¹ování v¹eho za účasti v¹ech. Pokud nechcete nic zlep¹ovat, tak pět S vůbec nezavádějte. Domnívám se v¹ak, že pokud se na¹e firmy plné velmi chytrých a tvořivých lidí neboudou zlep¹ovat, tak časem stéjně půjdou pod kytičky.


Autor: Gabina Datum: 2011-04-28 11:00:49

Dobrý den, Mám prosbu když tomu v¹ichni rozumíte a já ne..potřebuji udělat práci fiktivní firmy na metodu 5S, může mi někdo poradi?..vůbec nevím jak začít a o čem psát..moc děkuji v¹em za odpověde. můj e-mail gabi2102@seznam.cz...prosím pí¹te mi na e-mail.Děkuji moc v¹em


Autor: Pučo Datum: 2011-05-06 15:28:06

Prosím nemáte někdo náhodou nějakou příručku, kde získám informace o této metodě? Případne podklady za¹lete prosím na email puco2@seznam.cz Předem děkuji


Autor: cz.newman Datum: 2011-08-02 14:14:11

Pokud je 5S dobře vysvětleno, lidé dobře pro¹koleni a tak, aby celou metodu vzali za svou (+ správně pochopeno), pak se 5S stává metodou nebo základním pilířem pro v¹echny ostatní Japonské metody a nejen to. Po roce po zavedení metody získáváme velké pochvaly od na¹ich zákazníků, kteří nám v zápětí dávají více zakázek, lidé se cítí a pracují lépe, učí se odpovědnosti, pořádku a více dodržují požadovanou - celkovou disciplínu. Je v¹ak zapotřebí stanovit základní mantinely a nechat lidi, aby podali vlastní návrhy na to, jak chtějí mít organizované pracovi¹tě. Více tedy zapojovat lidi samotné. Doposud vět¹ina firem dělá tu chybu, že v¹e nařídí a lidé „to“ musí plnit. Holý nesmysl. Může v¹ak vzniknout men¹í rozpor v případě, že dovolíme lidem, aby navrhovali vlastní ře¹ení - což samozřejmě musí odpovídat bezpečnostním a jiným požadavkům a leckdy je problém spí¹e s platnými předpisy, legislativou apod., než se samotným 5S. Doporučuji koupi příručky 5S. Google napoví. Popřípadě mohu poskytnout krátkou bezplatnou stáž. (michal.newman@centrum.cz)


Autor: denny Datum: 2011-09-13 18:46:37

a co kdyby jste si uvědomili že 5s vlastně používá každý z vás.... vemte jsi takovou kuchynskou linku,- máte v ní v¹echno uložené, talíře s talířama, hrnce s hrncama.... a když chcete lžíci tak si ji dete vzít do ¹uplíku a né někam do skřínky se skleničkama,- tak proč by jste nemohli mít i pořádek na pracovi¹ti. a když tu lžíci použijete tak ji umyjete a vrátíte zas na místo, tak proč ne i v práci ten ¹roubovák aby si ho pak mohl vzít zas někdo dal¹í kdo ho potřebuje a nehledal jej včude možně....


Autor: SQE www Datum: 2011-10-21 15:27:21

ja by som sa chcel opyta», či by mi niekto nevedel poskytnú» knižnú literatúru (elektronicky alebo stačí názov knihy)Ïakujem...(wwwlasto1@gmail.com)


Autor: Redik Datum: 2011-10-24 23:33:08

U nás ve firmě se to pokou¹í znovu zavést. Dnes nám to bylo oznámeno. Bohužel to opět skončí u úklidu, jako vždy. pokud by se to zavedlo jako komplexní proces, zajisté by to zvý¹ilo efektivitu. jenže to musí začít u nejvy¹¹ích míst a poté postupovat směrem dolů. někdy nad úrovní organizace výroby na na¹em oddělení žasnu. prostě "pravá ruka neví co dělá ta levá". pak z toho vzniká chaos. pořádek na pracovi¹ti je sice důležitý ale také je důležité mít v¹e co potřebuji ke své práci, tak abych si to mohl efektivně uspořádat. jakékoliv čekání, na materiál, balící prostředky, dokumentace k zakázce, než se pan mechanik uráčí přijít to v¹e mě jako pracovníka zdržuje. O rozdělování práce na¹ím nadřízeným ani nemluvě. někdy ho sehnat je opravdu umění.


Autor: AVATAR B777 Datum: 2011-12-27 21:19:32

Věřím, že by Tomas Edison při zavedení této metody nikdy nic nevynalezl!!! Je to pouze prostředek k běžnému odstranění evidentního nepořádku! Pro nalezení skutečně dobrých ře¹ení musíte mít talent. Přestože mám talent téměř srovnatelný s Edisonem, nemám ¹anci získat podobnou pozici kvůli tupému uplatòování formálních pravidel tzv. racionalizace práce. Kvůli jednomu tupému příručkovému "manažerovi" jsem raději opustil zaměstnání. Podobnými metodami neustále zdržoval od práce a vyžadováním příprav na porady pomocí formálního návodu rozložil obchodní oddělení jedné hutnické firmy. Téměř v¹e jde zdokonalit, ale formální návod k tomu určitě nepomůže. BP i Tepco jsou schopny koupit ře¹itelské firmy a přesto nebyly schopny zabránit zničení Mexického zálivu ani jednoho japonského okresu. Bez znalostí a atestu těchto metod jsem dokázal najít vyhovující ře¹ení dříve než kdokoliv jiný. K nalézání je totiž potřeba daleko více dovedností než je popsáno v těchto postupech. Prakticky jsem si vyvinul vlastní účinnou metodu, kterou ale nemohu uplatnit, protože není potvrzena nějakou zkou¹ecí institucí. HL.N@seznam.


Autor: mmllmm Datum: 2012-03-23 21:48:27

5S examples & tempalates http://smartmanagement.info/lean-management/5s-system.html


Autor: Jurda Datum: 2012-07-12 17:27:20

5S? Nástroj pro oživení buzerace podřízených. Neb nikdy není dokonale uklizeno! S vyhozením a uklizením údajně nepotřebných věcí se nyní při práci musí improvizovat snad více než za socialismu. A opět stupidní nástěnky, úkoly, nařízení. Svoji profesi dělám už jen ze 30 %, zbytek směny lepím ¹títky, myju, uklízím, zametám, kreslím obdélníčky na zem a pí¹u smy¹lené raporty, aby vedení mělo co číst. K vůli tomu, že se člověk nemůže pořádně věnovat práci už do¹lo k po¹kození stroje (zadření ložiska) a je to samozřejmě na¹e chyba. F**k 5S!


Autor: Jarmila Datum: 2012-07-15 18:38:53

Systém a pořádek na pracovi¹ti je jedna věc, ale pokud už se bojím při obsluze svých strojů položit na chvíli třeba ¹roubovák mimo určené místo, nebo» nestíhám a nebo se bojím mírně posunutého vozíku mimo ,,chlívek" tak tomu už říkám ¹ikana!


Autor: Mel Datum: 2012-07-23 16:18:50

Ahoj. Koukám, že na 5S má hromada lidí stejný názor jako já - úklid a pořádek "buzerace". Ale taky jsem vypozoroval, že je to opravdu jen otázkou toho vysvětlení, co to vlastně je. Mám teï zaúkol zavést 5S a nevím jak začít.... hlavně jak to podat těm lidem, tak aby to pochopili a vzali za své. Jestli by jste měli někdo nějaký nápad, prosím napi¹te melvar@seznam.cz. Za v¹echny návrhy budu moc rád. Díky


Autor: člověk Datum: 2012-10-03 22:38:24

Nick dávám schválně proto že se už musím bát aby to nadřízený nečetl.Na¹e firma byla dokonalá ale jak zavedli S tak je "dokonalá" .Smysl chápu a pokud má něco své místo a jeuklizeno je to v pořádku,ale je uklid a uklid,strávíme ted 60% hlídáním uklidu,strach abych náhodou neměl něco mimo lajnu,mínusové ohodnocení i za material který potřebuju k práci a pusobí roztahaně. No zkrátak S není ¹patná my¹lenka ale jak se mi če¹i známe,dotáhnem v¹e do absurdismu. Nástěnek máme víc jak oken,I za socialismu jich bylo mín, Na v¹e lepíme ¹títky o tom že to tam bude do zítra nebo do pozítří ,ale kdyby na opravdu neurčený materiál ale mi to dáváme na v¹echno.Manažeři to pochopili jako nastroj represe, a nepochopili co je firma zač že to není zaměstnavatel uklizeček ale výrobních sil. Navíc aby se ukázali tak to přehánějí,prostě S dosáhlo vrcholu,jsme si mysleli,ale český manažer aby ukazal aktivitu to dovede dotáhnout dál než japonec s pěti vej¹kama.V továrně je víc čar na zemi než na univerzálním hři¹ti. A to nemluvím o dobrých nápadech,kde už člověk vyvě¹uje i píp,jen aby byla aktivite,podnik utratí víc peněž za udajné zlep¹ení bezpečnosti než vydělá.Ani mateřská ¹kolka nemá tak zabezpečený věci, máme doopravdy jen malilinkatý krůček k záslepkám do zasuvek,bez legrace. Proboha jsme evropani a ne se stale klanící japončíci, tam at si po ránu povině i cvičej ale tady je zvykem muj bordel muj pořádek v uvozovkách. Vyházeli jsme nepotřebné věci a začali zji¹tovat že oni byli potřebné a nejsou už,jsou pryč.A nakoupilo se to zase.hlavně že kvuli tomu že to rok leželo ladem se stali nepotřebné.Brr jímá mě hrůza při slově 5S A vy co ho je¹tě nemáte se třeste. My¹lenka dobrá ale až zjistíte kam to na¹i manažeři uměj dotáhnou i pře prvotní sliby o čem to vlastně je a co se určitě nestane,tak věřte že stane,


Autor: Rom Datum: 2012-10-17 10:20:47

1. Úklid je nutný, vět¹ina českých firem má na provoze i v kancelářích neskutečný bordel, lidi co tu brečí jak 60% času na směně tráví úklidem a mají "víc nástěnek jak oken", tak prostě lžou. Typičtí leniví čecháčci, smrádeček, ale teploučko. Přesně kvůli těmhle lidem je potřeba přitlačit na úklid. / 2. hloupý management tvořený lidmi, kteří v životě fyzicky nepracovali je samozřejmě pohromou a takoví nedokážou efektivně a ekologicky zorganizovat ani úklid, který pak může skutečně vypadat spí¹ jako buzerace než smyslupná aktivita


Autor: člověk Datum: 2012-11-12 21:10:59

Pane ROM , neřekl jsem že 60% uklízíme ,ale hlídáme uklid a v tom je rozdíl,pracovi¹tě se uklízí na konci popřípadě kdyyž ohrožuje při výrobě odpad,ale né se strachy po dobu směny otáčet.Víte prd co je u nás a není to o lenosti,myslím že o té rozhoduje zaměstnavatel .Nevím jak vy leno¹íte v příkopu ale v továrně fakt nemužem. A nástěnek máme bez nadsázky víc jak oken,víte asi uplný kulový co je 5S. Diskutujete jen o uklidu a lenosti ale 5S jste nikdy neviděl ani nesly¹el.


Autor: někdo Datum: 2012-11-16 00:59:16

Zdravím. Pročítám si příspěvky a fakt někdy žasnu jak někdo může metodu 5S brát vážně. Zamyslel se někdo nad tím, že vlastně z lidí dělají "cvičené opice". V¹ude samý standard či postup na úplně triviální činnosti. Člověk potom přestává myslet. Jak může jít vývoj vpřed, když každý pracuje podle stejného standardu? Bavíte se tu stále o pořádku, ale to je snad samozřejmost a nemusí být na to nějaký popis jak ho dělat. Ve výrobě bych to snad pochopil, ale jak chcete nějaké postupy zavést do údržby? Ve výrobě se např. vět¹ina činností opakuje, ale v údržbě je to vždy něco jiného. Údržba má odstraòovat vzniklé poruchy a ty si nevybírají žádný standard podle kterého vzniknou. Tak jak může někdo říct, co přesně mám dělat, když vnikne nějaká porucha, co si mám k tomu vzít za nářadí či materiál, jak vlastně nikdo neví jaká porucha vnikne. To se musím rozhodnout sám dle situace a zku¹eností. Je třeba u práce myslet a ne jen slepě plnit nějaký postup. S tím souvisí také ty "nepotřebné" věci na pracovi¹ti, které je třeba vyhodit. Nezasvěcenému člověku připadají jako zbytečné, ale v takových krizových situacích můžou hodně pomoct. Zamyslete se nad tím a zůstaòte "myslícím člověkem" a nenechte ze sebe udělat "stroj".


Autor: Romif Datum: 2012-11-21 22:17:45

Tak už je to i u nás. Práce zvolòuje, není na ní čas. Musí se uklízet, srovnávat a popisovat a to už donekonečna. To co možná funguje v japonsku určitě nefunguje v čechách. Ve fyrmě které dělám toho začíná být důkazem. Vedení si to v¹ak asi je¹tě dlouho neuvědomí, že lidem, kteří potřebují k práci ten svůj pořádek je 5S jen k hodně drahému smíchu. O častěj¹í vzteklosti a nervozitě raději ani nemluvím.


Autor: Michal Datum: 2013-01-19 23:01:23

Jak zde čtu Va¹e příspěvky, tak právě mnoho z vás, kteří 5S odsuzujete, jste ji buï nepochopili nebo ji nepochopili manažeři ve Va¹í firmě. Zkuste se na ni podívat z jiného pohledu a říci si proč ji vlastně zavádět a jakým způsobem. Rozhodně by to nemělo být tak, že na pracovi¹tě přijde manažer s již připraveným projektem a chrlí na Vás hromadu příkazů, kde co bude, jak bude vypadat Va¹e pracovi¹tě a ¹kolením bude jen výčet pokut, když něco nedodržíte. Souhlasím, že je to ¹patně a v mnoho firmách se tak i děje. Ale co když za Vámi někdo přijde s tím, že se bude zavádět 5S a dá Vám možnost se k tomu vyjádřit. Jde přece jen o va¹e pracovi¹tě, vy na něm děláte a vy nejlépe víte co by vám vyhovovalo. Proč například za směnu nachodit stovky metrů pro materiál, když ho můžu mít u sebe, proč ztrácet čas přemý¹lením nad tím jaké nářadí sebou vezmu na opravu, když můžu mít třeba pojízdný stolek s nářadím, a proč pak hledat třeba kle¹tě v kabele a hromadu času se v ní hrabat, když v oněm stolku mohu mít ¹uplíky s jasně typově srovnaným nářadím. Proč bych se měl ohýbat pro materiál do bedny skoro k zemi a odcházet domů s bolestí zad(a že třeba po 12 hodinové ¹ichtě není malá), když mohu mít ve standardu zakotveno, že ten materiál bude ve vý¹ce pasu. S 5S nesouvisí přece jenom pořádek, ale i třeba ergonomie onoho pracovi¹tě, bezpečnost obsluh a transparentnost. Dá se říct, že 5S používá i každý z nás doma, taky máte určené místo pro mytí nádobí, pro JAR atd. a máte to zorganizované tak, aby jste věci které k tomu potřebujete měli po ruce a nemuseli je hledat po bytě. Myslím si že tohle je právě ten způsob, kdy se selský rozum opravdu vyplácí jak Vám tak i firmě. Proto si myslím, že správně aplikované 5S, neznamená ani 60% směny si hlídat pořádek a ani buzeraci, ale naopak u¹etření nákladů, odstranění plýtvání a přizpůsobení ( v tom dobrém slova smyslu) práce člověku tak, aby mu vyhovovala. Také nikdo nemůže říct, že nastavený standard je dokonalý (to v žádné případě nikdy není), ale pokud je nastaven, tak jsou pak více transparentní odchylky od ideálu a je snaž¹í něco zlep¹ovat a přispůsobovat. Mám zato, že vždy záleží na úhlu pohledu a přístupu k tomuto jistě účinnému nástroji.


Autor: Derik Datum: 2013-02-13 07:40:31

No, ono opravdu záleží na tom kdo danou metodu aplikuje. Do určité míry má v určitých situacích 5S smysl a může přinést zlep¹ení. U nás ho protlačuje ředitel zaslepený japonskými systémy, ale už nevidí to že jsme v situaci, kdy vynaložené úsilí je již vět¹í než přínosy. Takže, v¹eho s mírou, nebo za chvílí budete mít přesystemováno :) hlavně by tito lidé neměli být na vedoucích pozicích, to je pak konečná


Autor: Jirka Z Datum: 2013-03-26 08:37:38

Stále se v této zemi pochybuje nad tím co bylo nebo je dávno vyzkou¹eno a osvědčilo se.K zamý¹lení je ůkdy a jak aplikovat" tedy je-li metoda pro mne vhodná pro můj případ. Nikoli ji zpochybòovat a přemý¹let nad tím ,že bordel byl na pracovi¹ti lep¹í a přič vklastně 5S.


Autor: Jirka Z Datum: 2013-03-26 08:40:33

Stále se v této zemi pochybuje nad tím, co bylo nebo je dávno vyzkou¹eno a osvědčilo se. K zamý¹lení je "kdy a jak aplikovat" tedy je-li metoda pro mne vhodná pro můj případ. Nikoli ji zpochybòovat a přemý¹let nad tím ,že bordel byl na pracovi¹ti lep¹í a proč vlastně zavést 5S. Pan prof. Nenadál někde zmínil taky ....ryba smrdí od hlavy, což sedí.


Autor: 27561 Datum: 2013-07-23 23:09:03

Tak, to bychom měli, pořádek ve vercajku je i když se spotřebuje 2++ místa, čisto taky, produkce stejná!!! Nástěnek přibylo a je i něco k ře¹ení, ále nic se vyře¹it nedá, neb jsou stroje rozestavěny od samého počátku tak, že se s tím nedá nic dělat. Tím chci říci, že 5S se zavádí u vznikajících firem s ohledem na 5S již od samého počátku. Kdo tomuto věří a je si jist, že nejde o ztrátu time, a» se objeví v na¹í Fa a přesune celý tok firemních produktů od nesmyslných k smyslným. O to jde u nás a ne o cca òákých 5S. Díky v¹em nesmyslným 5eSákům přeji více krizí. konstruktér 31 yeárů


Autor: jura Datum: 2013-07-24 21:13:19

A» dou japonci někam do p...ele sme čě¹i a podle toho si taky snad budem uklízet a udržovat pořádek co je nám do ¹ikmookej žlu»áků


Autor: Adam Datum: 2013-10-24 13:30:30

Jura ty si kokot, jde videt ze nevis nic o kvalite a jejich nastrojich.


Autor: Rebel Datum: 2013-11-14 21:13:07

Až přestanou Če¹i ¹etřit na nepravém místě a budou mít kvalitní nástroje a nové stroje, pak můžem hovořit o zavedení 5S. Je známo, že vět¹ina zaměstnavatelů má přetpotopní stroje, které se musí stále udržovat a upravovat, aby dělali to co mají. A když nesmíte mít věci na její úpravy, nebo nemáte nástroj, tak pak je problém s normou, atd. A navíc, če¹i nejsou kobylky, které skáčou na povel - my máme svou hlavu. :-)


Autor: OttoB Datum: 2013-12-20 14:26:57

Dobrý den, chtěl bych tento systém zavést u nás ve firmě, trochu standardizovat pracovi¹tě, zklidnit upovídané ženské. Chtěl bych Vás požádat, zda-li by někdo mohl nějakým způsobem pomoci, či konzultovat případné návrhy nebo jak na to. Děkuji otto.buchler@gmail.com


Autor: Autor Datum: 2014-02-16 10:13:10

U nás bylo zavedeno 5S, vyti¹těný jakýsi návod, který visí na tabuli. Pani kancelářská nám ho vlastně jen přečetla a tím to končilo. ®ádné vysvětlení proč a jak. Na zemi se co dva měsíce přelepují čáry. V¹ude ¹títky, jak kdybychom nevěděli, co se jak jmenuje. Pro běžné věci jako ko¹»ata a krabice atd. je to fakt zbytečnost. Jako plus beru označení materiálu a tím zabránění zaměnění zbytečnému případnému přebírání. Uspořádání se vybralo podle jedné vyvolené a ostatní se podřiïte a zvykněte si. ®e to máme přes ruce, nevyhovuje to a zdržuje to, to je jim jedno. Hlavně že nám tvrdili, jak se s námi budou radit, aby nám to vyhovovalo...


Autor: luka Datum: 2014-02-28 18:31:26

je to ztrata casu prace stoji a nalepuji se stitky hnus


Autor: libor Datum: 2014-02-28 18:37:00

je to casovana bomba je to nastroj jak hloupy manazer ma nastroj k buzeraci poradek musi byt ale v nasem provozu se to proste nehodi to zavadet


Autor: R Datum: 2014-08-13 10:00:32

Pracuji ve firmě, kde chlapi příjdou do práce dají si kávu-cigárko-pokec, skoro po hodině se odplíží na pracovi¹tě. U v¹eho brblají, změny nepřijímají, kolem 10h pauzička opět kávička-cigárko, ve 12 obídek, cigárko, v 15:30 už je na pracovi¹ti vět¹inou nechytnete. Přestávky praktikují v místnosti kam přichází zákazník- popel klepou kam to jde, popelníky nechávají v¹ude, vajgl jeden vedle druhého i před firmou. Po obědě a kávě nic neuklidí a natož neumejou až druhý den ráno. Myslím, že metoda má plus, ale v¹e je v lidech, já se snažím to tu poklízet a jen vidím ten výsměch, že se snažím, jenže já do práce chodím ráda, jsem tam část života! A prostředí kde mám ře¹it se zákazníkem spolupráci, kdy spolupracovníci jsou otáveni, že zákazníka vidí, natož aby se zamysleli, že je třeba, aby se k nám vrátil-je to smutné. Je smutné, že náturou čecháčků je jen jak těžit a flákat se. Fakt je mi z toho už úzko a jen se přesvědčuji, že takových je stále moc nikdo neudělá nic navíc.Nechtěla bych nikoho zaměstnávat už nevěřím, že jsou lidi-lidi. Prima den


Autor: BARTONCONSULTING Datum: 2014-09-24 16:30:26

...VE HØE JE TRADIČNÍ ČESKOSLOVENSKÝ HODNOTOVÝ SYSTÉM A SOCIÁLNĚ KULTURNÍ ASPEKT. TEDY JE TO VÍCEMÉNĚ DEMOGRAFICKÁ A KULTURNÍ OTÁZKA...Z TÉTO RALITY POCHÁZÍ PAK V©UDYPØÍTOMNÝ KULTURNĚ SOCIÁLNÍ ODPOR A REZISTENCE PROTI SNÍ®ENÍ MÍRY "ENTROPIE" (MÍRA NEUSPOØÁDANOSTI - POJEM Z FYZIKY)PROCESÙ PØI REALIZACE ČEHOKOLIV. PØÍKLAD POROVNÁNÍ KULTUR JAPONCÙ, ČECHOSLOVÁKÙ ANEBO ROMÙ NEBO ARABÙ ČI RUSÙ NEBO INDIÁNÙ NEBO MAORÙ ČI INDÙ NEBO NĚMCÙ VEDE NUTNĚ K OTÁZCE: JAK BUDE REAGOVAT MOJE KOMUNITA NA APLIKACI METODY VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ MÉHO ®IVOTA K LEP©ÍMU? NO ZLE. ZÁVISTIVĚ. COPAK TO CELOU DOBU DĚLÁME ©PATNĚ? MY, MY JSME HOR©Í??!!!! TEDY SE TÍM POTVRDILO, ®E JSME ©PATNÍ, HOR©Í, NA CHVOSTU LIDSTVA. OBHÁJÍME SE JEN SETRVÁNÍM NA SVÉM, A TO S MAXIMÁLNÍM NASAZENÍM! NO VIDÍTE, TEDY TO NEFUNGUJE. NEMÙ®E FUNGOVAT, VIDÍTE PØECE! TEDY JE TO O SKUTEČNÉ POKOØE A OBĚTOVÁNÍ SVÉ OSOBNOSTI, OHNUTÍ SE A PODROBENÍ NOVÉ ZÁKONITOSTI, KTERÉ JE TØEBA SE ZCELA NOVĚ NAUČIT A PODDAT SE JEJÍMU VEDENÍ. HMMM...TO JE TĚ®KÝ ÚKOL...PØEJÍMÁME KULTURU VY©©Í CIVILIZACE, PROTO®E JSEM SAMI KDESI HODNĚ NÍZKO...NENÍ TO NIC PRO LIDI BEZ AMBICÍ!!!


Autor: Monika Datum: 2014-10-17 06:57:51

Dobrý den, mám ve firmě za úkol pokračovat po předchůdci v zavádění systému 5S. Nemáte někdo prosím nějakou příručku v elektronické podobě nebo nějaké nápady? Prosím případně o zasílání na m.bibova@seznam.cz


Autor: Rambousek Datum: 2014-11-01 18:01:46

Tak tohle to se pokou¹eji zajest i u nás 5S/5U nejmenovane firmě.Z mojeho hlediska bych řekl že je to pěkna pičovina.


Autor: Kamča Datum: 2014-12-14 13:24:12

Lidi, asi jste moc dobře ten systém nepochopili. Nejde jen o úklid ;-). Když čtete ob řádek, a nebo jen to co se vám hodí, tak se nedivte, že to u vás nefunguje.


Autor: Marek Datum: 2015-03-02 22:05:53

5S je píčovina kterou vymyslel nějaký dement. Nevím jak vám ale mě připdá že značit si na stůl kde má být položená klávesnice a kde kalendář je trochu vět¹í demence. Nadřízení, kteří takovou zbytečnost zavedli by si mohli na čelo nalepit cedulku dement. Podle mě je to jenom dělaní z lidí idioty. Nebo vám sna připadá normální lepit nad umyvadlo cedulku umyvadlo? Copak jsem taková píča že nevím co to je?


Autor: Bára Datum: 2015-03-26 11:03:36

Zdravím. Musím říct, že 5S je docela i funguje. Ov¹em nebudu popisovat každou blbost. Pracovala jsem u Japonců, kteří si na 5S opravdu potrpěli, ale nebylo třeba místo, kde má ležet report s propiskou. To už mi přijde moc. Nicméně označená místa, např. na krabice atd. mi při¹la nutností, stejně tak jako nemít na pracovním stole milion nepotřebných krámů a nepopíjet vedle hotových dílů kafe, nebo snad nad nimi svačit :-O Chápu, že se to může zdát v některých případech jako naprostá hovadina, ale pokud se alespoò to minimum z 5S zavede a dodržuje, pak mohu s jistotou říct, že vám támhle Pepa neorve nalakovanej díl o zasviněnej pracovní stůl, anebo ho neztratí při balení do úplně jiný krabice. Rozhodně to není nic, co by dělalo z lidí blbce. Ba naopak, hlavně v sériové výrobě - milion různých výrobků, neoznačené balení a ¹up, Pepa s Blaženou ho hodí do ¹rotu, páč v tom fofru už ani neví, která z krabic je ta správná :)A věřte nebo ne, po absolvování "výcviku 5S" u Japonců jsem si klepala na čelo, když jsem při¹la do bordelu k české firmě. Kvalita = 0, kvantita = 0 :) Po zavedení a dodržování alespoò toho mála z 5S, bylo opravdu vidět, že zmetkovisti ubylo a tím pádem narostla i produktivita, která byla kvalitní. Tedy za mne 5S ano - s mírou :)


Autor: Jarek Datum: 2015-06-17 07:54:25

Je to děs . Jak je možné že se pár hlupáků opičí po japoncích, kde je například Ba»ův odkaz v řízení firmy ? Kde je na¹e kreativita a nápaditost? Byli jsme 4 nejrozvinutěj¹í stát na světě se spoustou ¹pičkových firem. Tak proč je neřídíme stejně? Nemám mentalitu jako Japonec nechci 5 S . Dne¹ním manažerům schází zásadní věc každý v podniku Ba»a musel nejdříve sám pracovat ve výrobě a poté se stal vedoucím pracovníkem . Pak nejlépe věděl co je potřeba zdokonalit.


Autor: mslanger Datum: 2015-09-08 22:12:46

Mám za to že vět¹ina přispěvatelů nepochopila o co v metodě 5S vlastně jde. Předev¹ím zavést a udržovat systém kde je co uloženo a to tak aby každý na pracovi¹ti mohl i poslepu sáhnout na potřebný nástroj a použít jej a zase vrátil nazpět. A totéž se týká míst pro uložení přepravek a výrobků. každý ví co kde leží a ví co se s tím má dít dál. A co se týká pana Bati, tak i ten měl zaveden tento systém. Na pracovi¹tích byly na zemi vytyčené prostory a označené ¹títky. Pro seřizovače zase namalované klíče v ponku a na těchto místech se muselo v¹e nacházet. Takže opravdu nic nového a ti co toto nechápou žijí v hlubokém bludu socialistického flákačství a neustálém hledání toho, co má být po ruce.


Autor: Martin F Datum: 2015-12-01 20:23:28

Pracoval jsem v japonské firmě na pozici team leader a to v automotive, kde to bez 5S proste nejde. Byl jsem u zavedení výroby na linkách a v úzké spolupráci s japonskými kolegy , kdy jsem vytvářeli společně 5S. Úžasná zku¹enost a velmi důležitý nástroj pro zefektivneni výroby. Ale nezapomeòte ze 5S jde ruku v ruce s metodikou Kaizen !!! :)


Autor: Bamboocha Datum: 2015-12-15 15:03:37

5S je univerzální přechod z chaosu do systému. Komu nefunguje, tak ho nepochopil a nebo ho zaměstnanci nedodržují. 5S + Kaizen = základ prosperity. :)


Autor: Hakuna Matata Datum: 2016-02-16 15:23:30

5S systém bezesporu má kladný přínos. Pracuji již několik let v německé firmě, která má fabriku zde v čechách. Administrativa je česká, ale ředitel a vrcholné vedení je německé. V provozu máme neustále audity od odběratelů, kteří si tak kontrolují, zda jejich výrobky vyrábíme přesně podle jejich požadavků. Pokud takový zástupce vidí na pracovi¹ti pořádek a řád, tak to i jinak působí na koncového zákazníka, nikdo jiný nám totiž za výrobky nezaplatí, než zákazník. 5S je i o image firmy, přísně se tento systém u nás kontroluje, po celé fabrice jsou barevné lajny a co není na svém místě je hned na očích. Myslím že u nás v čechách s na¹ím přemý¹lením budeme je¹tě dlouho čekat na to, než někdo pochopí o čem to je. Zapracování takového systému u nás v čechách požaduje mnoho trpělivosti. Podotýkám je¹tě, že firma v které pracuji patří k absolutní ¹pičce ve svém oboru, splòujeme i ty nejpřísněj¹í normy ISO. Těžko tady najdete pracovníka, který si někde v rohu pojídá sváču na provoze mimo svačinárnu a mimo stanovený čas. Je pak rozdíl, pokud se projdete jako zákazník po české firmě, která tyto metodiky a normy neuplatòuje a následně po zahraniční prosperující firmě, která má zavedený 5S systém, vrstvené audity přímo ve výrobě a zavedený 5S systém, jsme tu v čechách 100 let před opicema, bohužel.....


Autor: Marle Datum: 2016-03-22 12:40:23

Zdravím v¹echny. Přečetl jsem zde reakce a musím se opravdu smát. To, že někdo u Vás zavádí 5S neznamená, že je to 5S. Je samozřejmě potřeba, aby zaváděl někdo kdo tomu rozumí a podle toho také jednal. Upřímně 5S lze zavést v jakékoli výrobě, kanceláři, firmě a má přínos pokud se provede správně.


Autor: Martin K. Datum: 2016-05-16 15:42:13

Prosím poraïte, zda nemáte zku¹enosti s nějakou firmou/společností, která se uspořádám pracovi¹tě dle 5S aktivně zabývá. Potřeboval bych pomoct s uspořádáním mechanické dílny. Předem děkuji, MK


Autor: Sean Kent Datum: 2016-06-29 19:25:34

Soukromé půjčky, No kontrola kreditu, Fast Schválení ®ádný úvěr ¹eky, nízké úrokové sazby, schválený v 2-5 dní Použít pro soukromé osobní nebo obchodní úvěr dnes při velmi nízké úrokové sazby. Z osobní do podnikatelských úvěrů, máme ře¹ení pro va¹e finanční potřeby. Když va¹e banka otočit zády k vám, nevzdávejte to, dejte nám pomůže dostat zpátky na tra». Protože otázka úvěru a bezpečnosti je něco, co zákazníci jsou stále více znepokojeni, Máte-li zájem, že odpovíte na tento e-mail nebo nav¹tivte na¹e webové stránky je¹tě dnes pro více informací. ®adatel Osobní údaje. Tvé jméno: Částka potřebná: Va¹e země: Půjčka Doba trvání: Va¹e adresa: Telefonní číslo: Měsíční příjem: Sex: Va¹e číslo Fax: Tvůj věk: Kontaktní osoba: Sean Kent. E-mail: seankentco-operative@hotmail.com -------------------------------------------------- -------------- Motto: Finanční stabilita je na¹e starost celému světu.


Autor: Karel Datum: 2016-11-05 19:42:16

5S je system který ze schopných,¹ikovných lidí má udělat manuální nemyslící roboty a blbce tak jak je to v cizině. 5S je nástrojem buzerace a ¹ikany ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci.Hlavně namy¹lenejch manažerů kteří si ani neuvědomují že ten dělník jim ty hodnoty vyrábí,aby mohly brát ty statisícový platy. Pořádek je pro blbce,


Autor: Cid Datum: 2016-12-22 09:19:09

Systém 5S je objevováním objeveného. Již ve 2. dílu filmových básníků (Jak básníci přicházejí o iluze, 1984) byl dostatečně analyzován Bron¹tejnův systém optimálního uspořádání pracovního stolu, který byl následně optimalizován o Leffingwellovo vylep¹ení a nakonec zde byla popsána Zajícova varianta Leffingwell-Bron¹tejnova systému. Nyní již tedy, víme, kde Japonci brali inspiraci.


Autor: Pe»as Datum: 2017-01-21 12:11:22

Souhlas: Systém 5S Je naprostá do nebe volající zhovadilost kterou se zabývají neschopní,rádoby Manažeři kterým jde jen o to moc brát, a kteří nic hodnotného neumí vytvářet.


Autor: ex manazer Datum: 2017-05-15 09:33:24

Moj nazor je, ze ako nastroj je 5s dobry. Ale ako kazdy nastroj je potrebne s nim narabat. Nemozete kazdemu dat do ruky retazovu pilu. Je skvely pre vyrobne firmy so stabilnou produkciou a najma automatizovanu vyrobu. Akonahle vsak dochadza k castej zmene vyroby a nabehom inych vyrobkov behom dna zacina problem. A nehovorim o manualnej produkcii. Aby som to vysvetlil. U nas dochadzalo behom dna k castym zmenam na vsetkych linkach - iny model auta. A mudry manazer chcel mat 5S poriadok. V arealy skladu paliet (vsetky su vratne a kazde pre iny model), vyclenil miesto pre kazdy druh samostatne. Po prvom dni krasne na pohlad! Ale vyroba sa zmenila a kedze sa nam vracali palety ktore sme nepotrebovali a neboli uz pre ne miesto, tak sa ukladali na uplne prazdne plochy, po paletach, ktore sa pouzivali (a mali sme ich nedostatok). Co sa stalo? Niekto uvidel, ten neporiadok, a pretoze v tom momente boli nepotrebne a preto ich odstranil. Natrvalo! O par dni sa vyroba zmenila. A vieta co sa stalo? Vsetky co poslal do srotu museli vyrobit znovu! A tie druhe? Tych sme mali zas nadbytok. Chcem len povedat, ze je potrebne pochopit, co, kde a ako aplikovat! Aj dobry nastroj je na h...o, ak ho aplikuje a posudzuje idiot. Dalsi priklad. Nastroj sa neda aplikovat uplne ak pracujem simultanne. Ak spracovavam 3 cenove ponuky ku ktorim potrebujem informacie z vonku, tak nebudem nosit tie 2 do archivu, pokial cakam na cenu aterialu pre posledny vypocet. Aj tieto 3 sanony su pre niekoho bordel, nakolko sa naraz dokazem pozerat iba na jednu vec. Dakujem za pochopenie a troezlivost.


Autor: Datum: 2018-03-18 06:31:43

Jsem novým zaměstnancem firmy, která se snaží metodu 5s uplatòovat ve svém provozu.Podle mého soudu se nejedná o nic nového pod sluncem. Zku¹ení dělníci dobře vědí,jak si organizovat práci,aby se co možná nejméně nadřeli.Nemyslim si, že roubovat vychodoasijskou představu efektivity práce na středoevropskou schopnost racionální tvořivosti je kdovijak vhodné.(viz.obrazky Japonců vracejících se metrem z práce.).


Autor: Daniel MRAZ Datum: 2018-04-20 04:39:29

Dobrý den, myslim, ze metodika 5S uz je zavedena snad vsude :)


Autor: realita Datum: 2018-07-09 04:11:20

Firmy by se měli spí¹e zamyslet,nad tím,proč jsou zaměstnanci nespokojeni.Dnes je velký trend kupovat co nejlevněj¹í materiál,aby se u¹etřilo pár korun a pak čekají zázraky.Na spousta pracovi¹tích není klimatizace nebo se v rámci ¹etření vypne.Zaměstnanci dělají na starých strojích do kterých zaměstnavatel nechce dát ani korunu na opravu.Pak když se to v¹e sečte dohromady,jako je ¹patný materiál+¹patný neopravený stroj=velké procento odpadu. Zaměstnanec se může snažit a běhat,jak chce,výsledek je stejný.A protože chytrý předražený,i když vy¹kolený manažér výrobě ani jiným věcem nerozumí,sprdne raději dělníka,že nemá ko¹»átko na vyhrazeném místě nebo vymyslí dal¹í nástěnku,přes které neni,už ani vidět na práci,samozřejmě v angličtině,aby jsme byli světový.Je to stejné,jako Ishikawova teorie(rybí kost),která se zaváděla,ve výsledku se zjistilo,že ryba smrdí od hlavy.Ps:nepřeplácejte manažéry,který tomu stejně od stolu nerozumí,investujte do strojů,kupujte lep¹i materiály,udělejte normální podmínky pro zaměstnance,pořádně jim zapla»te a nepotřebujete nějaké japonské nesmysli.Pak budete mít spokojené zaměstnance,který nebudou chodit s nechutí do práce a budete mít i uklizíno


Autor: P6 Datum: 2019-01-11 17:35:24

To: "realita" vidím, že jste znalec, který ocenil zavedení Ishikaw. ono s tou jeho teorií je to trochu jinak, tedy asi jste ji nepochopil, ani k čemu slouží. Stejně tak metoda 5S je pro vás jen "úklid" a nic víc. Jako podnikatel chci vyjít lidem vstříc a dát jim vydělat. jenže k tomu potřebuju, aby Franta udělal více kusů a méně cigaret. Aby kusy byly dobré a né zmetky. proto Frantovi vytvořím podmínky k tomu, aby to mohl dokázat bez toho, aby se nadřel více. stejně chodí do práce jen na 8 hodin a nechci aby dělal přesčasy, které mu musím zaplatit.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.