Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

3. Zapojení zamìstnancù

V normì ÈSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémù managementu kvality. Tyto zásady jsou rovnì¾ základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkèní systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme ní¾e. A nyní k jednotlivý zásadám (principùm).

3. Zapojení zamìstnancù

Tato kapitola plynule navazuje na princip è. 2 - Vedení, management.

Ji¾ v roce 1996 jsem pracoval ve firmì, kde management sdìloval na poradách, a to i celopodnikových, jaké jsou cíle organizacem jaké jsou aktuální výsledky, co firmu èeká. dá se øíci, ¾e ka¾dý v organizaci v urèité vhodné formì vìdìl, jak svojí prací pøispìje ke splnìní cílù svého oddìlení, cílù celé organizaèní jednotky, cílù daného výrobnéího závodu, cílù celé organizace. Bylo, je a bude to o komunikaci, o vedení lidí, o zpùsobu øízení cílù (MBO - management by objectives) a hlavnì to bylo je a bude o lidech.
Shldnuto: 8947 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.