Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Diagram pøíèin a následku

O diagramu pøíèin a následku

Diagram pøíèin a následku je nìkdy také nazýván Ishikawùv diagram (pan Kaoru Ishikawa je jeho duchovním otcem) nebo i diagramem rybí kosti (angl. Fishbone diagram). Jeho úèelem je stanovení nejpravdìpodobnìj¹í pøíèiny problému, který øe¹íme. I tento nástroj jakosti je obvykle pou¾íván v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou generovány v¹echny mo¾né, i málo pravdìpodobné, pøíèiny problému, který øe¹íme.

Jak postupovat

Na tvorbu diagramu pøíèin a následku existuje rùzný software (napø. Minitab), ale mnohdy je výhodnìj¹í pou¾ít tu¾ku a papír. Pøipravte si tedy papír velikosti A4, pokud máte A3 bude vá¹ diagram pøehlednìj¹í. Napøíklad na levém okraji udìlejte "rybì" hlavu formou obdélníku (ti tvoøivìj¹í mohou samozøejmì fantazírovat více...), do kterého zapi¹te problém, je¾ øe¹íte. Z rybí hlavy udìláte vodorovnou rovnou èáru symbolizující její páteø vedoucí do hlavy. Vá¹ výsledek by mìl být podobný tomuto následujícímu obrázku.


K páteøi vedou hlavní kosti od ploutví, kterých je obvykle v diagramu pøíèin a následku 6. Ty si ve schématu znázorníme ¹ikmými èarami s obdélníky na koncích, do kterých si napí¹eme obecné pøíèiny problému, které jsou:
Mìøení
Materiál
Metoda
Vedení
Dìlník
Stroj


(Pozn.: Tyto základní kategorie jsou v angliètinì popsatelné slovy zaèínajícími na M a proto se nìkdy pøi hodnocení pøíèin pou¾ívá zkratka 6M)

A nyní bychom se mìli dopracovat asi k tomuto obrázku:


A nyní mù¾eme pøistoupit k tomu, ¾e definujeme potenciální pøíèiny na¹eho problému a vepisujeme je k hlavním kategoriím. Ano, toto ji¾ je fáze brainstormingu. Pøíèinám samozøejmì mohou být pøiøazeny subpøíèiny, ale mìjte na pamìti, ¾e není vhodné být extrémistou a øe¹it subpøíèiny a¾ tøeba do ¹esté úrovnì pøíèin. Rozumný pøístup je do druhé úrovnì subpøíèin (ostatnì Minitab stejnì více nezvládne).

Vyhodnocení diagramu

Tímto zpùsobem máme vygenerovány a zaznamenány pøíèiny, kterých máme hromady. Napøíkald 60 pøíèin vèetnì subpøíèin je bì¾ný stav... Jak ale zjistíme, která z tìch více èi ménì pravdìpodobných pøíèi je asi ta pravá? Je spousta lidí, kteøí Ishikawùv diagram úspì¹nì pou¾ili, ale nedotáhli to do konce a spokojili se se samotným diagramem. A jak pokraèovat? Vyberte tøeba 5 lidí z týmu. Ka¾dý èlen dostane 6 imaginárních bodù, které pøidìluje pøíèinám, o kterých si myslí, ¾e jsou nejpravdìpodobnìj¹í. Ka¾dý tìchto 6 bodù rozdìlí mezi pøíèiny, tak, ¾e podle svého uvá¾ení nejpravdìpodobnìj¹í pøíèinì pøidìlí body tøi, ménì pravdìpodobné body dva a tøetí v poøadí bod jeden. Takto to udìlá ka¾dý èle týmu a pøíèiny s nejvy¹¹ím poètem bodù jsou ty, kterými byste se mìli zabývat.

Inspirací pro vás mohou být i tyto pøíklady (zdroj Google Images):


Doplnìní 8.8.2018

Nyní ji¾ bì¾ným po¾adavkem aliance Renault-Nissan-Mitsubishi je k 8D reportu dostat i Ishikawùw diagram jednak pro výskyt, ale i pro nedetekci daného problému. Zároveò je dobré si uvìdomit souvislost s metodou 5x Proè, která by rovnì¾ mìla být rozdìlena na výskyt a nedetekci. Cílem je, aby výsledky z Ishikawova diagramu souvisely s výsledky 5x Proè. Tedy metoda 5x Proè by mìla vyústit ve výstup, který je uveden i v Ishikawovì diagramu.


Shldnuto: 72126 x


  Pspvky:

Autor: Matu Datum: 2007-04-23 16:42:04

Odkaz na diagram v poslednim radku textu je neplatny...


Autor: Dusan Datum: 2010-08-25 12:40:55

Chybi diagram Web off


Autor: Martin Datum: 2011-02-22 10:39:14

Jestli se nepletu, tak pro vyhodnocení Ishikawova diagramu lze pou¾ít FMEA.


Autor: Pavel Datum: 2011-12-04 00:22:02

Ten link nechodí


Autor: Tomas Datum: 2013-02-08 22:13:57

link na diagram nejde


Autor: KAMIL Datum: 2013-03-18 10:12:45

Namísto "vedení" bych spí¹e uvedl - prostøedí. a místo dìlník bych zadal " jen " lidé". tím vznikne vedení + dìlník = lidé. Dle zku¹enosti vím, ¾e pokud chceme jen naznaèit ¾e za problém mù¾e vedení je jasné co bude následovat. Dojdeme k 6M ( Man, Mother nature; Material; Machine , Measurement; Method,...


Autor: KAMIL Datum: 2013-03-18 10:14:21

add Martin. Ano pro vyhodnocení lze samozøejmnì pou¾ít FMEA ale poté je vyhodocení pomìrnì zdlouhavé..


Autor: ©koïák Datum: 2020-04-29 11:33:25

Skvìle vysvìtleno. Lep¹í vysvìtlení jsem nena¹el. Díky !!!  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.