Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6.3 a 6.4 Infrastruktura a pracovní prostředí

6.3 a 6.4 Infrastruktura a pracovní prostředí

Požadavek na poskytnutí a udržování infrastruktury pro dosažení shody je v normě celkem jasně popsán. Jde tedy o poskytnutí a údržbu budov, pracovních prostor, technického vybavení, různých výrobních zařízení, ale i podpůrné služby (komunikace a přeprava).

Budovy

Je obvyklé, že firma vyrábí nebo poskytuje služby ve vlastních nebo pronajatých prostorách. Je zřejmé, že při výrobě sterilních zdravotnických prostředků nebudete vyrábět ve ¹pinavé garáži. V dokumentaci tedy musíte stanovit požadavky na čistotu pracovního rpostředí, tj. specifikovat požadavky na množství vzduchu dodávaného klimatizací, požadavky na filtraci vzduchu (hepafiltry), požadavky na teplotu a vlhkost vzduchu na pracovi¹ti, nebo» tyto a dal¹í požadavky jsou pro výslednou kvalitu, resp. shodu s technickými požadvky na výrobky, kritické. V okolí takové budovy musíte stanovit požadavky na rozmístění pastí na hlodavce a rozmístění jedů na hlodavce a rozmístění lapačů hmyzu. Lapače hmyzu apod. musí být ve stanovených intervalech či¹těny a musí o tom být i patřičné záznamy. Rovněž musí být stanoven postup pro ře¹ení případů, kdy ve zmíněných podmínkách selže klimatizace a o takovém selhání a přijatém opatření musí být záznam. Jednodu¹e musíte takové požadavky rozumným způsobem řídit. Je zjevné, že požadavky na infrastrukturu ve stavební firmě budou značně rozdílné oproti výrobcům zdravotnických pomůcek nebo eletrotechnických nebo elektronických výrobků.

Dal¹í z možných aspektů týkající se infrastruktury je například pronájem budov ve vlastnictví firmy. Musíte vzít v úvahu smluvní vztah s nájemce, seznámení s aspekty životního prostředí a bezpečnosti práce budovy/areálu. Pokud máte na budově telekomunikační zařízení, pak musíte mít jasně stanovenu zodpovědnot za umístění a správu takového zařízení. Rovněž budovy samotné vyžadují nějakou údržbu. Máte stanovenu odpovědnost za správu budov? Poskytujete dostatek zdrojů, aby budovy byly ve stavu, který neohrozí shodu výrobků s požadavky? Máte budovy řádně zabezpečené z hlediska požární bezpečnosti? V případě požáru může dojít ke zpoždění zakázek, což může mít za následek zastavení výrobních linek zákazníka, což v důsledku může stát firmu peníze na sankcích za nedodání výrobků včas, které je způsobeno třeba jen nedbalostí na zabezpečení budovy, přičemž preventivní opatření by mohlo stát mnohdy jen pár korun.

Stroje a zařízení

Dal¹í obvyklou součástí infrastruktury jsou stroje a zařízení. Nejen že stroje a zřízení by měly odpovídat požadavkům na moderní technická zařízení s vysokou produktivitou a nízkým nebo žádným vlivem na životní či pracovní prostředí, ale měli byste zvážit i jejich cenu a bezpečnost práce. Pro dodržení vysoké produktivity práce je velmi důležitá plánovaná pravidelná údržba, kdy je využíváno systémů TPM - Total Productive Maintenance. O prováděné údržbě musí být vedeny záznamy a záznamy musí být prováděny podle plánu údržby.

Pracovní prostředí

O pracovním prostředí jsem se zmínil již v úvodním odstavci, kdy musí být stanoveny podmínky odpovídající charakteru výroby nebo poskytování služeb. Ve výrobě, kde jsou používány elektronické součástky je standardní používat ochranu proti elektrostatickému výboji včetně vhodných podložek omezujících nárazy dílů citlivých na nárazy. Ve výrobě zdravotnických pomůcek je zase obvyklé používání jednorázových rukavic, pokrývek hlavy, plá¹»ů nepropou¹tějících vlákna a použití odpovídajícího roztoku izopropylalkoholu pro desinfekci pracovních ploch. Pracovní prostředí ve strojírenské firmě může zahrnovat budovy s rozvodem tlakového vzduchu a používání momentových klíčů pro dotahování ¹roubových spojů. Tak bych mohl pokračovat ve výčtu dal¹ích příkladů. V každém případě je důležité požadavky na infrastrukturu v podmínkách konkrétních organizace stanovit, tuto infrastrukturu poskytnout a a udržovat ji včetně vedení záznamů.
Shldnuto: 5838 x


  Pspvky:

Autor: xeat Datum: 2015-11-29 02:26:26

dlouhodobé neuklizení kanceláře a toalet


Autor: R. Datum: 2015-12-20 11:56:52

Pikantní je, že v žádné normě pro vizuálku ( NDT ), které se velmi podrobně vyjadřují ke světlu, spektru, úhlu, vzdálenosti, atd. se nedočtete o ru¹ivých vlivech typu řvoucího rádia. Takže pokud máte měřit, počítat a přemý¹let 3 metry od zdroje kolotočových odhovaček, tak pomocí normy to nelze napadnout...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.