Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6.3 a 6.4 Infrastruktura a pracovní prostøedí

6.3 a 6.4 Infrastruktura a pracovní prostøedí

Po¾adavek na poskytnutí a udr¾ování infrastruktury pro dosa¾ení shody je v normì celkem jasnì popsán. Jde tedy o poskytnutí a údr¾bu budov, pracovních prostor, technického vybavení, rùzných výrobních zaøízení, ale i podpùrné slu¾by (komunikace a pøeprava).

Budovy

Je obvyklé, ¾e firma vyrábí nebo poskytuje slu¾by ve vlastních nebo pronajatých prostorách. Je zøejmé, ¾e pøi výrobì sterilních zdravotnických prostøedkù nebudete vyrábìt ve ¹pinavé gará¾i. V dokumentaci tedy musíte stanovit po¾adavky na èistotu pracovního rpostøedí, tj. specifikovat po¾adavky na mno¾ství vzduchu dodávaného klimatizací, po¾adavky na filtraci vzduchu (hepafiltry), po¾adavky na teplotu a vlhkost vzduchu na pracovi¹ti, nebo» tyto a dal¹í po¾adavky jsou pro výslednou kvalitu, resp. shodu s technickými po¾advky na výrobky, kritické. V okolí takové budovy musíte stanovit po¾adavky na rozmístìní pastí na hlodavce a rozmístìní jedù na hlodavce a rozmístìní lapaèù hmyzu. Lapaèe hmyzu apod. musí být ve stanovených intervalech èi¹tìny a musí o tom být i patøièné záznamy. Rovnì¾ musí být stanoven postup pro øe¹ení pøípadù, kdy ve zmínìných podmínkách sel¾e klimatizace a o takovém selhání a pøijatém opatøení musí být záznam. Jednodu¹e musíte takové po¾adavky rozumným zpùsobem øídit. Je zjevné, ¾e po¾adavky na infrastrukturu ve stavební firmì budou znaènì rozdílné oproti výrobcùm zdravotnických pomùcek nebo eletrotechnických nebo elektronických výrobkù.

Dal¹í z mo¾ných aspektù týkající se infrastruktury je napøíklad pronájem budov ve vlastnictví firmy. Musíte vzít v úvahu smluvní vztah s nájemce, seznámení s aspekty ¾ivotního prostøedí a bezpeènosti práce budovy/areálu. Pokud máte na budovì telekomunikaèní zaøízení, pak musíte mít jasnì stanovenu zodpovìdnot za umístìní a správu takového zaøízení. Rovnì¾ budovy samotné vy¾adují nìjakou údr¾bu. Máte stanovenu odpovìdnost za správu budov? Poskytujete dostatek zdrojù, aby budovy byly ve stavu, který neohrozí shodu výrobkù s po¾adavky? Máte budovy øádnì zabezpeèené z hlediska po¾ární bezpeènosti? V pøípadì po¾áru mù¾e dojít ke zpo¾dìní zakázek, co¾ mù¾e mít za následek zastavení výrobních linek zákazníka, co¾ v dùsledku mù¾e stát firmu peníze na sankcích za nedodání výrobkù vèas, které je zpùsobeno tøeba jen nedbalostí na zabezpeèení budovy, pøièem¾ preventivní opatøení by mohlo stát mnohdy jen pár korun.

Stroje a zaøízení

Dal¹í obvyklou souèástí infrastruktury jsou stroje a zaøízení. Nejen ¾e stroje a zøízení by mìly odpovídat po¾adavkùm na moderní technická zaøízení s vysokou produktivitou a nízkým nebo ¾ádným vlivem na ¾ivotní èi pracovní prostøedí, ale mìli byste zvá¾it i jejich cenu a bezpeènost práce. Pro dodr¾ení vysoké produktivity práce je velmi dùle¾itá plánovaná pravidelná údr¾ba, kdy je vyu¾íváno systémù TPM - Total Productive Maintenance. O provádìné údr¾bì musí být vedeny záznamy a záznamy musí být provádìny podle plánu údr¾by.

Pracovní prostøedí

O pracovním prostøedí jsem se zmínil ji¾ v úvodním odstavci, kdy musí být stanoveny podmínky odpovídající charakteru výroby nebo poskytování slu¾eb. Ve výrobì, kde jsou pou¾ívány elektronické souèástky je standardní pou¾ívat ochranu proti elektrostatickému výboji vèetnì vhodných podlo¾ek omezujících nárazy dílù citlivých na nárazy. Ve výrobì zdravotnických pomùcek je zase obvyklé pou¾ívání jednorázových rukavic, pokrývek hlavy, plá¹»ù nepropou¹tìjících vlákna a pou¾ití odpovídajícího roztoku izopropylalkoholu pro desinfekci pracovních ploch. Pracovní prostøedí ve strojírenské firmì mù¾e zahrnovat budovy s rozvodem tlakového vzduchu a pou¾ívání momentových klíèù pro dotahování ¹roubových spojù. Tak bych mohl pokraèovat ve výètu dal¹ích pøíkladù. V ka¾dém pøípadì je dùle¾ité po¾adavky na infrastrukturu v podmínkách konkrétních organizace stanovit, tuto infrastrukturu poskytnout a a udr¾ovat ji vèetnì vedení záznamù.
Shldnuto: 13400 x


  Pspvky:

Autor: xeat Datum: 2015-11-29 02:26:26

dlouhodobé neuklizení kanceláøe a toalet


Autor: R. Datum: 2015-12-20 11:56:52

Pikantní je, ¾e v ¾ádné normì pro vizuálku ( NDT ), které se velmi podrobnì vyjadøují ke svìtlu, spektru, úhlu, vzdálenosti, atd. se nedoètete o ru¹ivých vlivech typu øvoucího rádia. Tak¾e pokud máte mìøit, poèítat a pøemý¹let 3 metry od zdroje kolotoèových odhovaèek, tak pomocí normy to nelze napadnout...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.