Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Øízení procesù

Øízení procesù

Asi snad v¹ichni známe model procesního øízení uvedený v normì ISO 9000. Pro praxi je v¹ak hùøe uchopitelný. Proto se v tomto èlánku zamìøím na to, ajk popsat procesy v organizaci pokud mo¾no co nejjednodu¹¹ím a pøitom pou¾itelným zpùsobem.

Existuje hromada zpùsobù, jak popsat v organizaci procesy. Asi nejdùle¾itìj¹í procesy v organizaci bývají takové, které se pøímo podílejí na uspokojování potøeb zákazníkù. Mezi takové procesy obvykle øadíme: Marketing, Výzkum a vývoj, Pøíjem objednávek, Plánování výroby (samozøejmì i slu¾by), Nákup materiálu, Skladování, Pøíprava materiálu pro výrobu (pokud je nutná), Výroba, Balení, Fakturace, Expedice, Instalace, Servis.

U „bì¾né“ výrobní organizace lze takové procesy skuteènì vypozorovat a mohli bychom je nazvat hlavními procesy. Pokud si vezmete tu¾ku a papír, tak seznam procesù va¹í organizace dáte dohromady do 15 minut. Dáte-li si tyto procesy napøíklad do va¹í Pøíruèky kvality (pøípadnì i pøíruèky managentu – máte-li ji¾ slu¹ný integrovaný systém systém) nebo do vhodného jiného dokumentu va¹í organizace, propojíte tyto procesy ¹ipkami, získáte jednoduché schéma, kterým proká¾ete interakci tìchto procesù jak to po¾aduje norma. Norma neøíká, jak procesy popisovat, dává nám volnost.

Procesy v organizaci v¹ak bývají slo¾itìji strukturované. Vý¹e uvedené procesy budi¾ nazvìme hlavními procesy, tj. procesy první hierarchické úrovnì. Vezmìme si napøíklad proces Nákup materiálu. Nemusíte dlouze bádat abyste zjistili, jaké jsou jeho Vstupy, Výstupy, kdo jsou Interní zákazníci, kdo jsou Externí zákazníci (vèetnì úøadù regulované sféry), a z jakých poprocesù tento proces sestává. Druhá úroveò je v podstatì rozpitvání procesù vztahujících se k nakupování materiálu, tj. jde o procesy, kterými ve výrobních organizacích bývají: Schvalování dodavatelù, Plánování dodávek, Zaji¹tìní kvality nakupovaného materiálu, Objednávání, Reklamace,...

Tímto zpùsobem mù¾ete rozpitvat procesy dá se øíci v¹echny hlavní procesy. Tímto celkem jednoduchým zpùsobem mù¾ete popsat první dvì úrovnì procesù. A lze postupovat i do úrovnì tøetí, ètvrté, a dal¹ích úrovní. Jako pomùcku mù¾ete pou¾ít tøeba tabulkový editor Spreadsheet z OpenOffice, který je zcela zdarma a je celkem kompatibilní s èastìji pou¾ívaným programem Excel. Takto strukturované procesy lze nazvat MAPA PROCESÙ.

V organizacích se ale vyskytují i procesy nepøímo související s realizací výrobku/slu¾by. Jde o procesy, které zpravidla nelze zaøadit o posloupnosti hlavních procesù, aèkoli s nimi vemi úzce souvisejí a pro chod organizace jsou významné. Jde napøíklad o procesy: Lidské zdroje, Kvalita, Finanèní management,...

Tyto procesy si mù¾eme nazvat jako vedlej¹í procesy. A co nimi? Mù¾eme je strukturovat do ni¾¹ích úrovní prakticky stejnì jako hlavní procesy. Proces Kvalita lze dále strukturovat následovnì: Øízení interní dokumentace, Øízení externí dokumentace, Systém nápravných a preventivních opatøení, Interní audity, Kontrola kvality (nezapomeòte, ¾e kontrola kvality je velmi neproduktivní èinnost!).

Hlavní a vedlej¹í procesy mù¾ete mít dokumentovány separátnì, ale va¹í tvoøivosti se meze nekladou. Tak mù¾ete pou¾ít tøeba dokument sady OpenOffice Presentation (také zdarma), ve kterém si mù¾ete vedlej¹í procesy dát tøeba jako obdélníky do pozadí, pøièem¾ v popøedí budete mít procesy hlavní. A nezapomeòte na rozumné mno¾ství ¹ipek znázoròujících interakce procesù! Zde je v pøipojeném souboru pøíklad souboru základ, který mù¾ete dále rozvinout a pou¾ít tøeba ve va¹í organizaci.

S øízením procesù úzce souvisí i popis jednotlivých procesù v rùzných úrovních. Jak si popí¹ete procesy je zcela na vás. Mù¾ete pou¾ít textové vyprávìní, kterým proces popí¹ete. Mù¾ete ale pou¾ít i vývojových diagramù, které já osobnì preferuji. Zde ale POZOR!!! Jsou konzultanti, kteøí vám mohou doporuèit i relativnì nepøehledné a zbyteènì komplikované zpùsoby popisu procesù. V¾dy dbejte na to, aby popis procesù ve va¹í organizaci byl co nejpøehlednìj¹í a u¾ivatelsky pøívìtivý. Já osobnì mám velmi dobrou zku¹enost s konceptem, kdy se pou¾ívá jen 5 základních tvarù vývojových diagramù – viz odkaz Vývojové diagramy. Jde o koncept, kde jsou zøejmé vstupy a výstupy jednotlivých èinností a souèasnì je jasnì stanovena zodpovìdnost za provádìní jednotlivých èinností.

To» o procesech zatím v¹e. S problematikou popisù procesù souvisí i téma øízení dokumentace, ve kterém bude v blízké budoucnosti téma dále rozvedeno.
Shldnuto: 34297 x


  Pspvky:

Autor: MILI Datum: 2009-03-16 15:01:22

Pøíklad strukturování procesù


Autor: Wensa Datum: 2013-06-12 17:48:50

No to je teda blábol... asi procesùm moc nerozumíme, ¾e ano? :-( Napøíklad u¾ jen proto, ¾e marketing není proces - toto je nejobvyklej¹í chyba lidí, kteøí procesùm nerozumìjí. No a ten blábol v tom pøilo¾eném excelovském souboru, to je na odstøel. Nechci být zlý, ale tahle amatér¹tina mne pøímo popudila - proto¾e napáchá nenapravitelné ¹kody. Kdo pøijde po Vás a bude hovoøit o procesech, a» u¾ tomu bude rozumìt èi ne, je ve velmi ¹patné situaci.


Autor: Michael K. Datum: 2013-09-04 20:56:49

Ahoj Wensa: bohu¾el nìkteøí lidé se nemohou vìnovat tvorbou a postupem procesù, tak jako ty celý ¾ivot :-), ale mìl bych k tobì jeden dotaz proè nemù¾e být marketing jako proces? Toto mi nejde do hlavy, mì uèili ¾e a dokonce tvoøili pøíklad zrovna na marketingu. A jen tak na okraj pouze vytvoøení procesu na papírek není úplnì v¹echno ;)


Autor: RadekL Datum: 2013-09-30 21:21:40

Ahoj Wensa, má¹ mo¾nost èlánek zmìnit. :-) Nebráním se odborným a smysluplným èlánkùm jiných lidí - info@ikvalita.cz.


Autor: Katka.K Datum: 2013-10-28 09:50:55

Ahoj chtìla bych se zeptat, zda by nìkdo nevìdìl, jaké mo¾nosti, mimo mapy procesù, existují pro zobrazení systému organizace. Mockrát dìkuji


Autor: Petr Datum: 2014-09-03 23:02:00

Co tak Organizaèní diagram - klasický pavouk.


Autor: Kamil ©tìpán Datum: 2015-11-04 10:43:47

Bohu¾el musím souhlasit s Wensa. Tento èlánek je opravdu sytì amatérský a nemá vìt¹í hodnotu, ne¾ virtuálních jedièek a nul. Jsem pro, aby autor preferoval nepsat radìji nic, ne¾ bez hlub¹í znalosti a pøedev¹ím dlouholetých zku¹eností "stvoøil" podobný èlánek. Viz v textu poèínaje "dùle¾itostí" procesù (jak nastavujete kritéria pro dùle¾itost / nedùle¾itost procesu?), konèe "pitváním" procesu - zøejmì pro pitvání samotné a ne pro nìjaký mana¾erský úèel. Ad Katka K.: Systém organizace nejsou pouze procesy. Zde je potøeba znát úèel, proè to potøebujete. Zpùsobù je mnoho, nìkteré a¾ pøekvapivì milé a jednoduché, klasický pavouk je jistì také mo¾nost, ov¹em i "pavouk" mù¾e mít rùzné podoby a informaèní hodnotu. Klasický pavouk celé organizace s fotkami pracovníkù vyvì¹ený na skøíòce v dílnì by pùsobil nepatøiènì a ten, kdo by jej takto vyvìsil, by za pár týdnù chodil do sprch po ¹ichtì sám :-) Jak øíkám, nutné je znát dùvod proè a k èemu to potøebujete.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.