Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6.1 Poskytování zdrojù

Poskytování zdrojù je v systému managementu kvality zásadní. Pokud management neposkytuje dostatek zdrojù v podobì lidí a penìz, pak je velmi reálné, ¾e se zavedeny systém nebude dále rozvíjet a naopak zaène chátrat.

V po¾adavcích normy je uvedeno, ¾e zdroje by mìly být poskytovány nejen pro uplatòování, ale i pro jeho zlep¹ování a zvy¹ování efektivity. Zkuste se zeptat sami sebe: Poskytuje firma dostatek zdrojù pro zlep¹ování efektivity systému managementu? Va¹e odpovìï mù¾e být ANO nebo NE. Ale a» zvolíte jakoukoli odpovìï, v¾dy byste mìli mít namysli, ¾e zlep¹ení se dá mìøit. Pokud jej nemìøíte, nevíte o zlep¹ení va¹eho systému kvality nic (=nerozhodujete se na základì faktù, ale jen na základì pocitù).

Poskytování zdrojù ze strany managementu je vidìt na infrastruktuøe firmy, na procesech, na reklamacích, výsledcích ve výrobní èásti, na finanèních ukazatelích... Pokud ale neplníte po¾adavek normy napøíklad v interních auditech, kdy neprovádíte audity podle stanoveného programu, nevyèleòujete finance pro ¹kolení interních auditù, neprovádíte nápravná opatøení na zji¹tìné neshody, tak JDE O NEPOSKYTOVÁNÍ ZDROJÙ ZE STRANY MANAGEMENTU. Pokud neposkytujete zdroje, pak máte jistì nemalé riziko, ¾e externímu auditorovi takový stav bude pøipadat natolik záva¾ný, ¾e vám na to vystaví Záznam o neshodì...

Podobnì je tomu i v pøípadech, kdy nemáte vytvoøeny dal¹í systémy jako napøíklad systém pro nápravná a preventivní opatøení, systém pro øízení návrhu, kdy máte neøízenou dokumentaci. Pokud se problémù nasbírá více, koledujete si o prù¹vih...

Tady bych si dovolil poznámku, ¾e externí auditoøi pøi certifikaci jsou pro vás dodavatelem a zákazníkem souèasnì. Poskytujete jim jako zákazníkùm informace, záznamy o svých procesech, atd., ale souèasnì mu platíte jako svému dodavateli. Pokud externím auditorùm platíte a je¹tì k tomu nemalé èástky a je¹tì k tomu pravidelnì, jak mù¾e být takový audit nezávislý? Tato skuteènost trochu sni¾uje podnikatelské riziko, které mù¾e vést a¾ k odebrání certifikátu potvrzujícím shodu s po¾adavky normy ISO 9001. Pokud se va¹e firma úèastní napøíklad i výbìrových øízení ve státní správì, mù¾ete s odebráním certifikátu pøijít o nemalý objem obchodních pøíle¾itostí...
Shldnuto: 14231 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.