Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Vývojové diagramy

Co jsou to vývojové diagramy?

Vývojové diagramy jsou grafickou pomùckou, která mù¾e významnì usnadnit pochopení procesù ve firmách (samozøejmì v jakýchkoli organizacích), a souèasnì mù¾e být i souèástí dokumentace (pracovní postupy, procedury, pøíruèka kvality,...).

Trocha teorie: Symboly pou¾ívané ve vývojových diagramech jsou popsány v normì ÈSN ISO 5807. V této normì najdete hromady symbolù pou¾ívaných jednak k popisu procesù, ale i pro tvorbu vývojových diagramù poèítaèových programù,... Pøi pouhém nahlédnutí do této normy budete pravdìpodobnì zmateni tím, jak normu pou¾ít ve va¹em konkrétním pøípadì. Tak¾e pokud po této normì neprahnete a tou¾íte po nìèem trochu jednodu¹¹ím, ètìte dále.

Trocha praxe: V praxi se pou¾ívá zejména jen 5 následujících symbolù:
- spojovací èára
- blok èinnosti
- rozhodovací blok
- blok poèátku nebo konce procesu.

Pou¾ití

Pou¾ívané symboly pochopíte na následujícím diagramu. První èást obsahuje základ procesu, druhá èást je pøíklad, symbolizující fakt, ¾e se nám napøíklad celý vývojový diagram nevejde na jednu stranu.jednotlivé èásti procesu jsou tedy spojeny pomocí spojovacích blokù (koleèko a èíslem).
První èást:


Druhá èást:


Postup pøi tvorbì vývojových diagramù

A jak pøi tvorbì vývojových diagramù postupovat? Klaïte si následující otázky a postunì jednotlivé kroky zakreslujte do diagramu. V úvodní fázi doporuèuji obyèejnou tu¾ku a gumu, pøípadnì lze pou¾ívat i ¹títky "post-it".
Co se stane nejdøíve?
Co má následovat?
Co se dìje rozhodne-li se ANO?
Co se dìje rozhodne-li se NE?
Odkud pøichází výrobek?
Kdo rozhoduje?

Nevhodná je otázka typu PROÈ? nebo» odvádí pozornost od popisu procesu (programu, apod.). Je-li proces slo¾itìj¹í, doporuèuje se tvoøit vývojové diagramy v týmu (opravdu to funguje).

Samozøejmì samotný vývojový diagram v interním pøedpisu by byl asi nedostateèný. Èást vývojového diagramu popisující proces interního auditu systému kvality naleznete v souboru (MS Word), který si mù¾ete stáhnout zde. Po shlédnutí tohoto souboru si uvìdomíte, ¾e prakticky jakoukoli èinnost nìkdo provádí v rámci své odpovìdnosti, která je tímto zøetelnì urèena. Dále je z pøíkladu jasný význam vstupù a výstupù jednotlivých èinností, co¾ má i význam pøi posuzování procesù z hlediska jejich efektivity (èinnosti, jejich¾ výstupy nikdo dále nepou¾ije, je rozumné z procesu eliminovat).

Tyto informace vám nestaèí? Nìkteré zajímavé informace o vývojových diagramech pro programátory najdete zde. Zajímavé povídání o vývojových diagramech si mù¾eze stáhnout jako soubor ve formátu pdf zde.
Shldnuto: 65088 x


  Pspvky:

Autor: B.Lacko - VUT Bnro Datum: 2008-07-10 15:41:14

Uvedený pøíklad obsahuje chyby, ktere doporuèuji odstranit. V ukázkových pøíkladech nemají být chyby. To je pak pro ètenáøe matoucí! Tak¾e: - u hran grafu chybí ¹ipky!!! Fatální chyba! - vývojový diagram má dva bloky typu KONEC. To je metodická chyba! Zásada korektních vývojových diagramù zní: jeden vstup - jeden výstup!


Autor: RadekL Datum: 2008-07-11 08:20:28

Dìkuji za upozornìní, a¾ budu mít chvilku, tak se na to podívám a zkontroluji si to podle normy.


Autor: G.Papcún, Ko¹ice Datum: 2008-10-20 13:19:51

V èlanku 2.1.12 je èiara definovaná ako "èáry pøedstavuje tok dat nebo øízení". Mô¾te mi vysvetli», ako vstúpi do toku dat iný tok dát? V èase môjho ¹túdia toto nebolo mo¾né. Do objektov diagramu v¾dy vstupoval taký poèet dát (èiar), s akým v skutoènosti daný objekt pracoval. Vopred ïakujem za vysvetlenie.


Autor: kamil. Datum: 2013-03-22 10:07:15

add: Autor: B.Lacko - VUT Bnro Datum: 2008-07-10 15:41:14 sice si mùj pøíspìcek asi ji¾ èíst nebudete, ale i tak. S ¹ipkami souhlasím, nicménì nemusejí tam být. I Takto lze diagram pochopit (bude Vám to ale asi trvat déle) Nemyslím si, ¾e pøíklad obsahuje jinou metodickou chybu a pøi správném výkladu je OK...) musíte pochopit návaznost první a druhé èásti poté pochopíte, ¾e nemá dva výstupy typu KONEC ...diagram je sice ne¹tastný, ale principielnì správný.


Autor: Pavel Datum: 2013-10-16 10:07:37

Daný pøíklad shledávám zvlá¹tì pøi jeho jednoduchosti naprosto v poøádku vèetnì variantního pøíkladu pro opravu materiálu.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.