Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

4.1 V¹eobecné po¾adavky

4.1 V¹eobecné po¾adavky

Co se týká vytvoøení systému kvality, není to jen o tom mít nìkde ulo¾ené nìjaké pøedpisy, pracovní instrukce, pøíruèku jakosti. Systém jakosti má být uveden v ¾ivot a to se zpravidla dìlá tak, ¾e lidé v orgnizaci vìdí, co mají dìlat a jak. A taky musí vìdìt, co mají dìlat, kdy¾ je "nìco ¹patnì". Prakticky to znamená, ¾e ideální stav systému jakosti je takový, kdy ka¾dý zamìstnanec má nìjaký ten pøedpis a pracovní instrukce, podle kterých pracuje a ví, kde ty pracovní instrukce najít, umí si je pøeèíst a postupovat podle nich. Skvìlý stav je, kdy¾ na pracovi¹tì pøíjde cizí èlovìk (zákazník, auditor, øeditel,...) a va¹i zamìstnanci vìdí, co a jak. Prostì popadnou pøedpis a pøeètou jej. Kdy¾ jej budou vyprávìt zpamìti, je mo¾né, ¾e udìlají chybièku... Kdy¾ jej pøeètou, tak ¹ance, ¾e udìlají chybu je mizivá. Dùle¾ité ale je dìlat to, co je v dokumentaci dané organizace popsáno. V takovém stavu auditor uvidí, ¾e jakýsi systém kvality existuje a je uveden v ¾ivot, proto¾e jej zamìstnanci pou¾ívají.

Procesy v organizaci jsou velmi dùle¾ité, proto¾e kdy¾ si je firma definuje a dokumentuje, má mo¾nost si je lépe analyzovat zejména z pohledu jejich pøidané hodnoty. Na druhou stranu je tøeba si procesy uspoøádat. Jak bude procesní diagram slo¾itý je na vás. Samozøejmì nemusíte pou¾ívat procesní diagramy a procesy popsat jen ve vìtách a odstavcích, jak tomu v mnoha organizacích bývá. Ale procesní diagram je jasný ka¾dému, tedy i auditorovi, který si od¹krtne ze svého "checklistu" - ano, mají definované procesy a jejich interakci. Procesy, ale popisujte s rozumem, nìkteré je rozumné popsat opravdu velmi detailnì, nìkteré mohou být popsány vágnìji, aby umo¾nily jistou míru volnosti v organizaci. Ostatnì to je hlavnì úloha mana¾erù, nejen kvality.

Mìøení efektivity procesù je kapitola na del¹í vyprávìní. Já jen doplní, ¾e mìøení efektivity èehokoliv je hlavnì o tom, jaké byly plánované hodnoty a jejich porovnání se skuteèností. Nìkdy bývá lep¹í, nìkdy hor¹í. Ale smyslem je tuto efektivitu mìøit, proto¾e kdy¾ máte v organizaci proces a neznáte jeho efektivitu, je to skoro a¾ smutné. A jak mìøit efektivitu v dané organizaci? Jaká pou¾ívat mìøítka? Je to tak rozdílné od organizace k orgaizaci, ¾e udìlat zde výèet tìchto mìøítek by bylo na dýl. Ale mù¾ete tøeba pøidat svùj komentáø a podìlit se o to, jaká máte mìøítka v procesech va¹í organizace.

Kdy¾ u¾ své procesy monitorujete (staèí i opravdu jednoduchý sloupcový graf), musíte se rovnì¾ zabývat analýzou tìchto procesù a výsledky monitorování. To mù¾ete udìlat napøíklad tak, ¾e v záznamu Pøezkoumání organizace vedením je popis hodnocených procesù, dùvody proè byly výsledky tak skvìlé nebo naopak, a plánovaná opatøení k dal¹ímu zlep¹ování. Rovnì¾ mù¾ete pro tento úèel pou¾ít záznamy pro systém CAPA (nápravná a praventivní opatøení). Dùle¾ité pro auditora je mít vhodný záznam, ¾e v¹ehny procesy rozumnì monitoruejte, analyzujete a dle potøeby pøíjímáte i nápravná opatøení.

A na závìr bych jen pøipomenul dvì kategorie procesù, které musí být v organizaci popsány. Jsou to ty, které probíhají ve firmì a firma je potøebuje a procesy, které zdánlivì firma nepotøebuje a jsou vy¾adovány normou.
Shldnuto: 15356 x


  Pspvky:

Autor: host Datum: 2010-07-21 12:07:32

Jak mìøit efektivitu procesu, jeho¾ znakem jakosti je pouze splnìní striktních ANO/NE po¾adavkù? Napøíklad øízení mìøidel - hodnotím proces: V¹echna pracovi¹tì jsou vybavena pøedepsanými pracovními mìøidly: ANO V¹echna pracovní mìøidla jsou metrologicky navázána: ANO V¹echny referenèní etalony jsou bezpeènì ulo¾eny a chránìny: ANO ... atd. V¹echny odpovìdi jsou nutnì ANO (výskyt jednoho NE v tomto pøípadì zabíjí celý proces). V dùsledku v¹ech odpovìdí ANO jsem tedy s procesem spokojen, ale pøitom jsem se pøi hodnocení vùbec nièeho nedomìøil a nemám tudí¾ ani co zlep¹ovat do dal¹ího období. To je ov¹em nepøíjemné...


Autor: host Datum: 2010-07-21 12:07:48

Jak mìøit efektivitu procesu, jeho¾ znakem jakosti je pouze splnìní striktních ANO/NE po¾adavkù? Napøíklad øízení mìøidel - hodnotím proces: V¹echna pracovi¹tì jsou vybavena pøedepsanými pracovními mìøidly: ANO V¹echna pracovní mìøidla jsou metrologicky navázána: ANO V¹echny referenèní etalony jsou bezpeènì ulo¾eny a chránìny: ANO ... atd. V¹echny odpovìdi jsou nutnì ANO (výskyt jednoho NE v tomto pøípadì zabíjí celý proces). V dùsledku v¹ech odpovìdí ANO jsem tedy s procesem spokojen, ale pøitom jsem se pøi hodnocení vùbec nièeho nedomìøil a nemám tudí¾ ani co zlep¹ovat do dal¹ího období. To je ov¹em nepøíjemné...


Autor: host Datum: 2010-07-21 12:12:25

Omlouvám se za to tapetování. Browser po prvním pokusu ohlásil chybu spojení, tak jsem poslal tentý¾ pøíspìvek podruhé...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.