Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

SMED – Single Minute Exchange of Dies

SMED - Single Minute Exchange of Dies

Je zřejmé, že moderní doba je spojena s měnícími se požadavky zákazníků a tedy i s požadavky na výrobu men¹ích dávek výrobků. To vyžaduje častěj¹í změny nástrojů a seřizování strojů. Je to až s podivem, ale například při plnění lahví je plánován čas potřebný pro seřízení technologického zařízení na cca 20 procent výrobního času. A to uznáte sami, to je jistě nemálo neproduktivního času.

SMED je anglická zkratka, která znamená Single Minute Exchange of Dies. Česky to znamená něco ve smyslu Výměna nástroje během jedné minuty. Hlavním cílem je snížení času potřebného pro nastavení a seřízení strojů z řádu hodin do řádu minut. Ti, kdo se přímo setkali např. s procesy vstřikování plastů nebo s extrodováním plastů, tak jistě vědí, že nastavení správné teploty, tlaku a dal¹ích parametrů strojů vyžaduje nějaký čas = čas takový, aby proces byl způsobilý.

Metodika byla vyvinuta v Japonsku pánem, jehož jméno je Shigeo Shingo, který prokázal efektivitu v mnoha různých průmyslových odvětvích. Metodu lze popsat ve třech krocích:
1. Analýza
2. Návrh ře¹ení
3. Realizace opatření ke zlep¹ení
4. Standardizace procesu

Analýza

Analyzujte proces výměny a seřizování – zapisujte si úplně v¹echny činnosti, které jsou při výměně nástrojů a při seřizování. Zde je důležitý aspekt času a tak si zapisujte i časy potřebné pro jednotlivé úkony. Tímto můžete například zjistit, že zbytečně moc času potřebujete pro přemis»ování nástrojů, které by mohly být blíže nebo zjistíte, že va¹i seřizovači nemají dostatečné znalosti technologií...

Návrh ře¹ení

Navrhněte ře¹ení – přemístění nástrojů, nářadí, úprava přístupu k zařízení, změna technologie na rychleji seřiditelnou,... Navrhovaná opatření vyberte a zaznamenejte. Tuto část je vhodné doplnit analytickou metodou FMEA.

Realizace opatření ke zlep¹ení

Navržená opatření realizujte dle va¹ich podmínek ve skutečném nebo zku¹ebním provozu. Porovnejte si jednotlivé činnosti a časy zaznamenané v kroku 1.

Standardizace procesu

Standardizujte vhodná opatření formou změny stávajícího pracovního návodu na změnu nástrojů a seřízení strojů. Vyspělej¹í firmy provedou záznam do databáze svého Knowledge Management System (KMS).
Shldnuto: 5734 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.