Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

7.4 Nakupování

7.4 Nakupování

Dal¹í důležitou kapitolou je nakupování. Jde o proces, kdy vstupem jsou požadavky na nakupování a výstupem jsou dodané materiály.

Začněme u požadavků na nakupování. Ty jsou dány nejen specifikací výrobků nebo služby, ale i dal¹ími parametry, kterými jsou obvykle požadavky na termín a čas dodání (dodávka dodaná dva dny předem může způsobit problémy, protože firma nemusí mít připravené odpovídající skladovací prostory a podmínky). Ujasněte si tedy vždy předem, co přesně – zdůrazòuji slovo přesně – co chcete nakupovat.

Abyste mohli něco nakoupit, musíte si stanovit i požadavky na va¹e dodavatele. Jde o první krok, který musíte učinit a» již jde o jakékoliv podnikání, od provozování obchodu až po stránky s online bingo. Požadavky mohou být i velmi náročné, tj. můžete požadovat desetileté zku¹enosti s výrobou daného produktu, vlastní výzkumné a vývojové oddělení, pozitivní trend růstu obratu a ziskovosti dodavatele za poslední tři roky, atd. Takový dodavatel vám obvykle zajistí dlouhodobou stabilitu dodávek. Ale nezapomeòte, že i malý nezávislý dodavatel může být schopen zpracovat přesně va¹i objednávku do svých výrobních specifikací a vyrobit a dodat přesně to, co potřebujete. A jelikož nemá hromadu certifikátů, může být z hlediska ceny velmi zajímavým dodavatelem.

Podle požadavku normy musí organizace zajistit, aby výrobek byl v souladu se specifikacemi. To lze zajistit např. smlouvou s dodavatelem, kde se dodavatel zavazuje dodávat přesně to, co je objednáno, v lep¹ím případě i se stanovením příslu¹ných sankcí. Dal¹ím požadavkem je vytvořit systém pro výběr a hodnocení dodavatelů. Dodavatele můžete vybírat například na základě provedených auditů potenciálních i stávajících dodavatelů, kdy budete mít stanoveny požadavky, které musí při auditu dodavatel splnit. Dal¹ím způsobem je výběr na základě různých certifikátů, které je schopen dodavatel předložit (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, certifikát sdružení podnikatelů ve stavebnictví, osvědčení pro provádění ocelových konstrukcí, mostních konstrukcí, atd.). Tímto způsobem lze vybírat a hodnotit dodavatele od stolu. Když to přeženu, tak své dodavatele můžete vybírat i na základě toho, zdali má počítač a vrtačku – stanovíte-li si ve va¹ich požadavcích, že dodavatel musí opravdu mít počítač a vrtačku.

Pokud máte dodavatelů více – a to je běžná praxe – je vhodné stanovit si systematický způsob hodnocení dodavatelů. Hodnotit se může podle kritérií, kterými může být kvalita prováděných prací, péče o životní prostředí, zabezpečení BOZP, hodnocení oddělením nákupu nebo i oddělením výroby. Hodnocení může být pro jednoduchost od jedné do pěti, jako ve ¹kole. Můžete si udělat i průměrnou hodnotu. Podobně můžete hodnotit dodavatele ukazatelem DPM (defects per milion), které je obvyklé v automobilovém průmyslu, ale ve stavebnictví při vlastní realizaci staveb je prakticky nepoužitelné.

CO JE DÙLE®ITÉ? Nastavit si systém tak, aby byl pro firmu přínosný. Dělat výběr a hodnocení dodavatelů je požadavkem normy, ale nejde o požadavek bezúčelný. Jde o efektivní nástroj, který umožní firmě správným používáním skutečně efektivně řídit své dodavatele a u¹etřit spoustu času a peněz investicí do prevence problémů s dodavateli. Když už provádíte hodnocení dodavatelů, tak výsledky interně KOMUNIKUJTE, protože tím zamezíte využití problémových dodavatelů.

K bodu 7.4.3: Organizace musí stanovovat a uplatòovat kontrolní a jiné činnosti nezbytné pro zaji¹tění, že nakupovaný produkt splòuje požadavky nakupování. To ale neznamená, že automaticky musíte provádět vstupní kontrolu v¹ech dodávek. Ve svém systému si stačí stanovit seznam položek, u kterých je nutné provádět vstupní kontrolu (nejlépe statistickou). Tento seznam může být i prázdný, ale je vhodné odpovídajícím způsobem zajistit shodu výrobků s požadavky – to lze zajistit i prováděním statistické (někdy i 100%) výstupní kontroly na straně dodavatele.

Když už jsem nakousnul téma vstupní kontroly, nedá mi to a zmíním i trochu odli¹ný přístup k organizaci právě vstupní kontroly. Vstupní kontrola by měla být nezávislá na výrobě a proto je obvykle zaji¹»ována pracovníky oddělení kvality. Ale kdo vlastně do firmy dostává materiál? Je to oddělení nákupu. To by mělo zajistit i kvalitní dodavatele. Když nezajistí kvalitní dodavatele, je nutná vstupní kontrola, která jako činnost neproduktivní jen zvy¹uje cenu finálního produktu. Proč by ale měl za vstupní kontrolu kvality odpovídat manažer kvality, když nekvalitní výrobky do firmy dostane oddělení nákupu? My¹lenka tedy je, že vstupní kontrolu kvality by mohlo zaji¹»ovat právě oddělení nákupu, které v nákladech na nakupování by mělo zohlednit právě náklady na kontrolu kvality...
Shldnuto: 5748 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.