Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Interní audity systému øízení jakosti

Interní audity systému øízení jakosti

Nejprve si rozdìlme audity systému øízení kvality. Ty obecnì rozdìlujeme na:
interní, a externí.

Interní audity jsou provádìny interními pracovníky firmy, velmi výjimeènì i externì nasmlouvanou osobou. Tyto audity jsou také nazývány audity první stranou. Naproti tomu audity externí lze je¹tì dále rozdìlit na na audity provádìné zákazníkem, tedy audity druhou stranou, a audity provádìné certifikaèní nebo jinou dohledovou organizací - takové audity bývají nazývány audity tøetí stranou. Dále budeme hovoøit ji¾ zejména jen o interních auditech.

Interní audity mívají svùj obvyklý prùbìh. V¹e by ale mìlo zaèít u programu auditù (rozvrh auditù, angl. Audit Schedule), který zpravidla bývá pøipraven mana¾erem kvality a bývá pro období jednoho roku. U men¹ích organizací je rozumné udìlat jeden interní audit roènì, u vìt¹ích firem bývají audity rozdìleny do èástí, aby se moc nenaru¹il chod firmy, nebo» audity vy¾adují èas nejen auditorù, ale i auditovaných, kterých mù¾e být i více. Pøíklad plánu interních je zde.

Softwarová podpora interních auditù

Interní audity je mo¾né øídit v relativnì jendnoduché papírové formì ve velmi malých organizacích. Ve vìt¹ích firmách je vhodné vyu¾ívat softwarovou podporu - Spoleènost DATACONS nabízí vhodnou databázovou aplikaci s mo¾ností plánování interních auditù, administrace záznamù, øízení rizik a KPI.

Kvalifikace auditorù

Auditoøi by mìli mít urèitou rozumnou kvalifikaci. Pøed tím, ne¾ zaènìte s interními audity, je rozumné poslat potenciální interní auditory na externí ¹kolení. Bývá to rozumná investice aèkoliv se nìkomu mù¾e zdát docela vysoká. V pøedpisu o interních auditech byste mìli mít zmínku opotøebné kvalifikaci auditorù. Jakou kvalifikaci si nastavíte, takovou budete mít.

Plán interních auditù

Plán interních auditù byste mìli rozumnì komunikovat ostatním zejména zainteresovaným zamìstnancùm. Mù¾ete jej vyvìsit na nástìnku, na firemní intranetovou stránku, nebo jen pøedat kopii zainteresovaným.

Pøíprava na audit

Pøed ka¾dým auditem se auditoøi a auditovaní na audit pøipravují. Pøíprava spoèívá ve studiu firemních procesù, je¾ mají být auditovány. Jde o to rozumnì si nastudovat související po¾adavky norem, interních pøedpisù, pøípadnì i legislativy. Rozumnou souèástí bývá posání procesù dle dokumentace formou vývojových diagramù, aby si auditoøi ujasnili materiálové a informaèní toky. Bìhem pøípravy si auditoøi pøipraví auditní otázky, tj. otázky, které budou auditovaným klást bìhem auditu. Výsledkem je i plán daného auditu zaslaný auditovaným, aby se mohli pøipravit, zajistit pøítomnost pracovníkù v auditovaných oblastech.

Zaèátek auditu

Audity zaèínají zpravidla ráno a trvají nìkolik hodin a¾ celý den. Ve velkých firmách mù¾e audit trvat i ètyøi dny, ale to v podmínách ÈR enbývá tak èasté. Vlastní zaèátek auditu probíhá tak, ¾e audotovaní se pøivítají s auditory a pokud se je¹tì vzájemnì v¹ichni neznají, dojde k vzájemnému pøedstavení úèastníkù úvodní èásti. Bìhem této úvodní èásti je probrán i èasový harmonogram auditu, aby byl zaji¹tìn rozumný plynulý prùbìh auditu nenaru¹ující významnì chod firmy. Záznam o interním auditu vypadá asi takto.

Shldnuto: 53098 x


  Pspvky:

Autor: Franta_T Datum: 2007-02-27 15:03:54

Kvalifikace auditorù - zde bych polemizoval s názorem, ¾e kvalifikace auditorù zále¾í jen na úrovni nastavené ve spoleènosti. Vzhledem k po¾adavku normy na objektivitu hodnocení výsledku auditu je nutné interní auditory nejen peèlivì vybírat, ale i neustále vzdìlávat. A není to jen úvodní investice. V¹ak také norma vy¾aduje prokázání zdrojù na udr¾ování systému jakosti. Ty zdroje musí být lidské, znalostní, materiální... Jistì jsem nevyjmenoval v¹echny. Vìc má ale háèek. Nezávislí auditoøi (napø. Úø OSK SOJ) v¹echny tyto parametry po¾adují, ale není lehké je naplnit. Napøíklad v oblasti lidských zdrojù. Kdo ze zamìstnancù bude dobrovolnì interním auditorem? Je to hamletovská otázka. Jinak : kde vzít a nekrást? Nebo má nìkdo dobrý návod na øe¹ení...


Autor: RadekL Datum: 2008-05-12 12:42:47

Dìkuji Frantovi za podnìtný pøíspìvek. Norma neøíká striktnì jak si organizace stanoví po¾adavky na auditor. Pokud to firma ale dokumentuje ve tøech vìtách, mù¾e splnit po¾adavek normy. Dal¹í otázkou je, jaké jsou po¾adavky zákazníkù - a mezi zákazníky mohou patøit i nezávislí auditoøi právì z Úø OSK SOJ. Pokud jsou po¾adavky zákazníkù vy¹¹í ne¾ obvykle, pak je na vás, jestli zohledníte vy¹¹í po¾adavky ve vy¹¹í cenì za nadstandard nebo zdali upustíte od takových dodávek... To je pak o zvolené strategii.


Autor: katka Datum: 2008-05-27 10:59:45

Právì pøipravuji interní audit procesu obchodní èinnost, nakupování. Ví nìkdo jak dát pøidanou hodnotu interním auditùm, kdy¾ u¾ audituji 5 let v jedné firmì? Mám pocit, ¾e mùj pøínos je ten, ¾e auditovaní jsou pøipravení na otázky auditorù druhých a tøetích stran a ¾e zkontroluji aktuálnost dokumentace.Zdá se mi to málo, ale nevím co s tím.


Autor: RadekL Datum: 2008-05-27 11:18:40

Ahoj Katko, radit na dálku bez znalosti konkrétní firmy (úroveò systému kvality, firemní kultura, strategie,...) je tì¾ké a¾ skoro nemo¾né. Zkus zvá¾it, zdali provádìt interní audity ménì èasto - pokud daná oddìlení oparvdu fungují. Nebo zkus zajít na nìjaký semináø, kde mù¾e¹ naèerpat inspiraci. U nakupování se mù¾e¹ tøeba zeptat na hodnocení konzultantù - jde pøece taky o dodavatele, kteøí mohou mít a¾ neskuteèný vliv na fungování firmy. Ovìøují se reference pøedem? Hodnotí se dosa¾ení jejich cílù? Bylo jim zaplaceno za skuteènì odvedenou práci? Na obchodním oddìlení a stejn tak i na nákupu se mù¾e¹ zeptat, jaké jsou jejich vstupy pro systém CAPA (nápravná a preventivní opatøení), jaká udìlali nápravná a preventivní opatøení za poslední rok, co zlep¹ili, kolik to stálo a jak vyhodnocovali efektivitu vynalo¾ených prostøedkù... Dá se ptát na leccos.


Autor: katka Datum: 2008-05-28 10:42:08

Ahoj Radku, dìkuji Ti za reakci na mùj dotaz. Jsme malá firma se 180 zamìstnancù, z toho 20 THP.Tak¾e relativnì malý kolektiv lidí. Byla jsem u zavádìní systému ISO a mù¾u øíct, ¾e platí, ¾e to co je psané, to je dané. Hlavnì proto, ¾e dokumentace a prac. postupy byli pasované na skuteènost. Konzultanty si v pøípadì potøeby vybíráme podle os. zku¹eností nebo doporuèení zku¹enìj¹ích. Máme stanovené cíle a parametry procesù, které se ve stanovených intervalech vyhodnocují. To funguje a jde tak jak má. Ale je pravda, ¾e jestli se zeptám na nápravná opatøení a zlep¹ování, tak bych se mohla nìco dozvìdìt. Zkusím to a uvidím. Tak je¹tì jednou dìkuji. Katka


Autor: Verèa B. Datum: 2008-12-11 17:41:29

Ve spoleènosti nám ode¹el hlavní auditor (jeho kvalifikace Auditor kvality - QA), který nám pro¹koloval interní auditory. Spoleènost opustil je¹tì pøed termínem pro¹kolení na¹ich interních auditorù. Jak by jsme mìli zajistit nyní jejich pro¹kolení - resp. kdo mù¾e pro¹kolovat interní auditory (jakou kvalifikaci musí lektor mít). Dìkuji


Autor: Verèa B. Datum: 2008-12-11 17:52:23

Oprava kvalivikace - hlavní auditor mìl kvalifikaci - mana¾er jakosti


Autor: RadekL Datum: 2008-12-11 19:25:38

Ahoj Verèo, to zále¾í na tom, jestli to chce¹ oèùrat nebo jestli to chce¹ dìlat poøádnì mít z interních auditù pøidanou hodnotu... V ka¾dém pøípadì se podívej na po¾adavek normy ISO 9001 odst. 6.2.2 Odborná zpùsobilost..., kde si musíte stanovit po¾adavky na kvalifikaci interních auditorù. Kdy¾ si po¾adavky stanovíte na jeden rok ve firmì a samostudium normy ISO 19011, tak první po¾adavek dolo¾í¹ evidencí zamìstnancù a druhý jedním papírem, kterým je záznam o ¹kolení formou samostudia. Roz¹íøit se to dá o samostuduim nìjaké bro¾ury o interních auditech. Teoreticky by ti mìlo staèit i kdy¾ si do po¾adavkù dá¹ samostudium vý¹e uvedeného èlánku. :-) To samozøejmì nedìlej. Pokud si sama nìco na¹tuduje¹ o interních auditech a vyhotoví¹ si o tom záznam, tak sama mù¾e¹ dal¹í kolegy pro¹kolit. Pokud chce¹ ale interní audity provádìt na slu¹né úrovni, tak doporuèuji externí ¹kolení. Budi¾ neco to stojí. A na závìr je¹tì jednu informaci - interní auditory staèí pro¹kolit jednou! Poradenské a konzultaèní firmy rády dávají certifikáty s omezenou platností, ale ty jejich certifikáty jsou v podstatì papír, který ti mù¾e vystavit prakticky kdekdo. Snad taková odpovìï staèí. :-)


Autor: Verèa B. Datum: 2008-12-12 19:58:31

Dìkuji :-). Pro ovìøení, ¾e chápu. V na¹i firmì se razí smìr, ¾e jeden zamìstnanec se vy¹kolí externì a pak provádí interní ¹kolení pro ostatní zamìstnance (upravené na konkrétní podnímky spoleènosti). Jestli¾e zamìstnanec dosáhne opìt kvalifikace mana¾er jakosti, mù¾e pro¹kolovat na¹e interní auditory jak z hlediska normy ISO 9001..., tak i ISO/TS 16949... Spoleènost si to tak nastavila = splnìní po¾adavku.


Autor: RadekL Datum: 2008-12-13 18:47:47

Jen je otázkou jaké jsou po¾adavky na mana¾era jakosti. Ale v zásadì je to tak.


Autor: Lukas Datum: 2009-08-24 17:28:52

Ahoj. Mam dotaz ohledne dodavatelskych auditu. Jako zastupce nasi firmy bych mel jit provadet audity k dodavatelum. Potrebuji na to nejakou specialni certifikaci nebo kvalifikaci ? Nebo plati to same, co u internich auditu, tedy jak si to firma nastavi, takove to bude mit. Dik Lukas.


Autor: Verèa B. Datum: 2010-10-15 11:23:46

Chtìla bych se zeptat, zda-li auditor s kvalifikací ISO/TS 16949:2009 mù¾e provádìt i audity na shodu s ISO 9001:2008. Dìkuji.


Autor: Marek Datum: 2010-12-09 11:03:33

Myslím Verèo, ale mo¾ná mì nìkdo opraví, ¾e TS je je¹tì pøísnìj¹í ne¾ 9001, tak¾e si myslím, ¾e s kvalifikací na TS mù¾e klidnì auditovat na 9001, jen se jí musí dr¾et a nevná¹et tam po¾adavky TS.


Autor: lubosek Datum: 2011-09-23 16:36:18

Mù¾e mi zamìstnavatel naøídit vyplnit Rozvojovou schùzku? Otázky,které obsahuje(schùzka),se mi pøíèí


Autor: lubosek Datum: 2011-09-23 16:38:39

Mù¾e mi zamìstnavatel naøídit vyplnit Rozvojovou schùzku? Otázky,které obsahuje(schùzka),se mi pøíèí


Autor: Danèa Datum: 2011-11-07 08:55:49

Je potøeba dìlat alespoò jednou do roka interní audit? Èeká nás nyní externí audit. Musíme mít pøed ním udìlaný ten interní? Dìkuji


Autor: RadekL Datum: 2011-11-09 21:54:23

Ahoj Danèo, nikde v normì, tedy pokud je mi známo, není stanoven po¾adavek provádìt interní audity min. jednou roènì. Takový po¾adavek by mìl být stanoven v programu interních auditù - pokud program IA stanoví frekvenci jednou za tøi roky, tak proè ne? Ale rozhodnì to nebývá obvyklé. Obvyklé bývá provádìt min. jeden IA roènì, ve výrobních firmách to bývá nìkolik IA roènì (zále¾í na velikosti a charakteru organizace). Moje doporuèení je je¹tì pøed externím auditem provést interní audit - sice budete mít nìjaké neshody, ale nebývá problém auditorùm vysvìtlit, ¾e opatøení jsou v pøípravì. Dùle¾ité bývá mít opatøení na neshody z pøedchozích interních a externích auditù vyøe¹ené.


Autor: POLY Datum: 2012-01-07 22:02:15

Dobrý den, náhodou jsem narazil na Va¹i stránku. Dovolil bych si s p. RadkemL a jeho posledním pøíspìvkem trochu polemizovat. Pokud si peèlivì prostudujete normy, je v nich uveden po¾adavek provìøit prvky (ty pou¾ívané, samozøejmì)nejménì jedenkrát roènì - mimo jiné i proto, ¾e souèástí hodnocení funkènosti systému musí být jeho ka¾doroèní pøezkoumání ("vedením"), které (mimo jiné, jak je v normách ISO èi TS popsáno)také vychází z interních auditù. Podmínky interních auditù - systémových èi "linkových" (kdo, co, kdy, jak) by mìly být uvedeny v Interní smìrnici organizace. Ta v ohledu kvalifikaèních pøedpokladù obvykle vychází z 19011 (abych se okrajovì dotknul i dal¹ího pøíspìvku). Souhlasím i s názorem, ¾e auditor dle TS mù¾e auditovat ISO (TS je vlastnì nadstavbou ISO a musí plnit nìkteré pøísnìj¹í podmínky), ale nìkteøí auditoøi tzv. "tøetích stran" (tedy externí auditoøi) s tím nìkdy mají problém :(. Nebudu komentovat star¹í pøíspìvky, ale pan Lukas myslel asi tzv. "zákaznický audit", neboli audit u dodavatele. Mìli bychom si øíci, ¾e existuje ¹kolení (a certifikát) nejen pro interního a také pro externího auditora. V praxi v¹ak bývá bez problému uznáván kvalifikovaný interní auditor zákazníka i pøi auditu dodavatele - u¾ jenom proto, ¾e platí poøekadlo "ná¹ zákazník, ná¹ pán", tak se dodavatel po nièem ostatním radìji ani nepídí ... . V¹em Vám pøeji hodnì sil v oblasti, kterou jsem pøed nedávnem opustil ... .


Autor: klop Datum: 2012-04-10 11:38:18

Interní audit se musí provés minimálnì 1x roènì (ná¹ zákazník mù¾e stanovit po¾adavek na prokazování shody èastìji). Pokud provádí pracovník zákaznický audit, mù¾e být pro¹kolen internì napø. managerem kvality (který jak pøedpokládám by mìl mít potøebnou kvalifikaci)a není nutné absolvovat nákladná externí ¹kolení.


Autor: Petr Datum: 2012-06-06 21:10:43

Dobrý den, minulý rok jsem byl firmou vyslán na externí ¹kolení mana¾er kvality, kdy výstupem jsem dostal osvìdèení o absolvování kurzu kvality. Ve firmì pracuji na ®L. Mù¾e mì firma bez mého vìdomí jmenovat interním auditorem, kdy mám vlastnì provést audit sám na sebe. Je dostaèující kvalifikace osvìdèení k jmenování interním auditorem ? Dìkuji za názor.


Autor: Michael K. Datum: 2012-06-22 06:44:33

Chtìl bych poprosit o více informací ohlednì normy ISO/TS 16949 zamìøení na bod Interní audity. Norma øíká, ¾e musí být proveden AUDIT V©ECH VÝROBNÍCH PROCESU. V na¹í firmì máme mapu procesu a ve formì ¾elvy-popisy procesu, ale nevím zda se musí auditovat v¹echny procesy (nákup, dodávání,skladování, výroba, mìøidla, zlep¹ování atd...) a nebo staèí pouze výrobní proces?? Moc prosím o radu.


Autor: Elon Datum: 2013-05-21 22:46:26

Co si já myslím, tak zmapovat hlavní výrobní proces je základ a dal¹í podpùrné procesy pro komplexní interní audit musí být také zmapovány, i kdy¾ je mo¾ná z poèátku nejeví dùle¾itì. Jenom je pointou aby slou¾ily výrobnímu procesu a ne naopak.


Autor: Elon Datum: 2013-05-21 22:49:42

Je¹tì dodávám, pod vìtou "AUDIT V©ECH VÝROBNÍCH PROCESU" se myslí jak hlavní tak právì i ty podpùrné. Fy, která nabízí slu¾by by toti¾ doslovnì ¾ádný "výrobní" proces nemìla. Musí se to chápat obecnì.


Autor: Jita Datum: 2014-01-22 10:16:32

Dobrý den, my si jako ka¾dý rok letos najímáme externího auditora na interní audit, pøí¹tí rok bych ho mìla dìlat u¾ já, jako osoba v této oblasti neznalá, spoléhám na to, a¾ za mìsíc pøijede auditor, budu ho celý den následovat a psát si poznámky a budu doufat, ¾e se mi podaøí naèerpat informace na pøí¹tí rok...


Autor: Petr Datum: 2014-04-02 08:49:41

Dobrý den, ve firmì ve které pracuji, mne nutí dìlat interního auditora i pøes mùj neustálý nesouhlas. Pokud jsem v minulosti provedl audit s negativním nálezem, byl jsem nucen audit pøepsat dle vedení jakosti a spoleènosti. Ve svìtle vý¹e uvedených skuteèností bych se rád zeptal, zda provedení interního auditu ve firmì, ve které pracuji, je souèástí pracovních povinností zamìstnancù, kteøí byli jmenováni interními auditory a k této èinnosti pro¹koleni. V popisu práce to ale nemám. Dìkuji mnohokrát za pomoc. S pozdravem kontakt: pusanek@seznam.cz


Autor: Kepca Datum: 2015-04-13 14:38:06

Dobrý den, prosím o radu. Jsem interní auditor ve firmì, absolvovala jsem kurz pro auditory a auditora ve firmì dìlám 3tím rokem a tento rok mi dali úkol, ¾e mám provést i ¹kolení zamìstnancù ve firmì v rámci normy ISO 9001, jiné roky to u nás provádìl externí auditor v rámci recertifikace. Tak jsem se chtìla zeptat které body by mìlo ¹kolení v rámci ISO 9001 obsahovat aby bylo ¹kolení pro zamìstnance pøínosem. Jsme kovoobrábìèská firma. Dìkuji


Autor: katka Datum: 2015-09-23 14:43:35

Pro Kepcu. Dobrý den, podle datumu usuzuji, ¾e ¹kolení zamìstnancù u¾ máte za sebou. Tak mo¾ná jen pro srovnání. U nás zamìstnancùm zopakujeme: Politiku; Cíle + jak mù¾eme pøispìt k jejich splnìní; mapu procesù + nastavení jednotlivých parametrù, konkrétní parametr-konkrétní skupina lidí; Struktura/pyramida dokumentace, informace o mo¾nosti proètení(Technologické pøedpisy, pracovní øád); Kontrola kvality výrobkù/aktuální problémy; Jak rozpoznat stav mìøidla, vynulování pøed poèátkem mìøení; Tøídìní odpadù, Ulo¾ení bezpeènostních listù, nejvíce nebezpeèné látky v provozu/první pomoc, tísòová tel. èísla.


Autor: qid Datum: 2015-10-06 20:41:59

Chtìla bych pracovat jako auditor a pomáhat zlep¹ovat kvalitu procesù ve firmì. Kdy¾ se dívám na nabídky práce pro auditory http://www.pracomat.cz/profese/auditor , pøijde mi ¾e jsou tam samé finaèní audity a ¾ádné procesní. Myslíte, ¾e bych se mìla radìji vìnovat finaènímu auditu?


Autor: MN Datum: 2016-03-22 13:18:09

Dobrý den, nemáte prosím nìkdo zku¹enosti s tzv. auditem na dálku, pøes telekonferenci a sdílenou obrazovku poèítaèe ? Pokou¹el jsem se hledat na internetu, ale ¾ádné detailnìj¹í informace nebo pøíklady jsem nena¹el. Dìkuji


Autor: Pavla Datum: 2020-02-09 17:09:01

Dobrý den, pí¹i DP na téma interní audit (automobilový prùmysl). Mùj dotaz je, jestli interním auditorem mù¾e být mana¾er kvality. Dle mého názoru by nebyla splnìna nezávislost útvaru auditu v organizaci. Nebo se pletu? Pøedem díky za názory.


Autor: Netia Datum: 2020-12-29 10:31:40

SW podpora øízení rizik a interních auditù: www.netia.cz  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.