Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Plánování experimentù

Plánování experimentù

Plánování experimentù je tro¹ku obsáhlej¹í obalst. Existuje nìkolik pøístupù pøièem¾ nejèastìji jsou pou¾ívané bì¾né faktorové plány (úplný faktorový plán, polovièní faktorový plán, redukovaný faktorový plán) a Tagichiho plánování experimentù. Celkem detailní informace o plánování experimentù si mohou nastudovat angliètinu ovládající ètenáøi, kdy¾ si stáhnou soubor, který je dostupný na www.nist.gov, co¾ jsou stránky amerického National Institute of Standards and Terminology. Soubor si mù¾ete ve formátu pdf (velikost 3,5M) stáhnout zde. O Taguchiho plánování experimentù si mù¾ete nìco pøeèíst i na stránkách www.pqm.cz pod odkazem DOE.

Chcete-li pochopit "jen základy", tak vám vøele doporuèuji knihu paní Darji Noskievièové, je¾ se jmenuje Statistické motody v øízení jakosti. Plánování experimentù je tam popsáno u¾ivatelsky celkem pøijatelnou formou a kniha moc nestojí. Chcete-li se plánování experimentù vìnovat èastìji, doporuèuji najít si jeden z mnoha semináøù na toto téma. Bìhem semináøù jsou zpravidla nabízeny i programy pro tuto oblast. Software tvorbu plánù samozøejmì významnì urychlí. Zva¾te ale, jestli je pro vás rozumné udìlat èas od èasu plán experimentu "ruènì" nebo se dlouze hrabat v návodu k obsluze daného programu nebo» faktorù ovlivòujících nastavení mù¾e být i komplikovanì mnoho.
Shldnuto: 17110 x


  Pspvky:

Autor: ©unes Datum: 2016-06-13 15:13:56

Stránka k odkazu neexistuje  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.