Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

4.2.1 V¹eobecnì

4.2.1 V¹eobecnì

Daný odstavec stanovuje, co v¹echno musí obsahovat dokuemntace systému managementu jakosti. Pøíruèka jakosti je jakýmsi hlavním dokumentem celého systému kvality. Bohu¾el bývá docela obsáhlá a v dne¹ní uspìchané dobì má málokdo èas si ji pøeèíst, nato¾ aby s ní bì¾nì pracoval. Pøíruèka kvality bì¾nì obsahuje i tzv. Politiku jakosti, tedy jakési prohlá¹ení nebo závazek managementu zabývat se jakostí a dále ji zvy¹ovat. Taková politika kvality mù¾e mít jednu vìtu, ale v nìkterých pøípadech je vhodné mít tøeba i dva, tøi krat¹í odstavce. Proè? Tak napøíklad norma ISO 13485 (stanovuje po¾adavky na systémy jakosti ve výrobì zdravotnických pomùcek...) vy¾aduje, aby politika jakosti obsahovala nìco navíc ne¾ jen obecná norma ISO 9001. A to nìco navíc se prostì do jedné vìty nevejde. Pøi tvorbì politiky jakosti je tedy nutné zohlednit, jakého oboru se daná politika jakosti týká. A pøíklady politiky jakosti? Staèí si ve vyhledávaèi na internetu zadat „politika jakosti“. Získáte mnoho zajímavých politik pøímo a rychle na internetu, kterými se mù¾ete nechat inspirovat. rovnì¾ není od vìci podívat se na politiku jakosti va¹í konkurence. A nezapomeòte va¹e zamìstnace s politikou jakosti seznámit (prokazatelnì, se záznamem).

Cíle jakosti rovnì¾ musí být dokumentované. Zde je ale dùle¾ité si uvìdomit, co to cíle jakosti jsou a jak jsou SMART (konkrétní, mìøitené, dosa¾itelné, s urèenou odpovednosí, èasovì vymezené). Cíle kvality mohou prakticky jakékoliv cíle, které se týkají kvality. Cíle mohou být zamìøené na interní procesy, tj. týkající se produktivity práce, neshod zji¹tìných pøi mezioperaèní kontrole, apod. Ale mù¾e jít i o zákaznicky orientované cíle, kterými je v oblasti automobilového prùmyslu napøíkad ukazatel ppm týkající se kvality dodaných výrobkù, mù¾e jít i mìøítko indexu spokojenosti zákazníkù, pomìr reklamací, atp.

Dále norma ISO 9001 po¾aduje jisté dokumenty. S tìmi vám obvykle pomù¾e konzultant, který je z to dobøe placený. Kromì dokumentù po¾adovaných normou musíte mít i dokumentaci dal¹í, kterou potøebujete k va¹í práci. V tomto pøípadì jde o pøedpisy a pracovní instrukce týkající se napøíklad vyøizování objednávek, plánování výroby, vlastní výroby, pou¾ívání nástrojù, balení, skladování, nákupu materiálu,... Jak si svoje èinnosti popí¹ete je na vás. Jen nezapomeòte, ¾e va¹e dokumentace musí bát øízená, tedy po ka¾dé zmìnì musí být odstranìny staré výtisky dokuemntace starých revizí, které jsou nahrazeny novými platnými dokumenty. Je rozumné vést si evidenci, kde který výtisk je. Tím urychlíte zmìny a hledání dokumentace. Auditoøi velmi neradi vidí v provozu neplatné dokumenty, zvlá¹tì jsou-li pou¾ívané! Pozor na to.

Nejen ¾e norma po¾aduje záznamy vy¾adované touto normou, ale vy¾aduje i záznamy o èinnostech, které máte definované ve va¹í dokumentaci. Pokud nemáte ¾ádné záznamy o va¹í èinnosti, jako byste nic neudìlali! Záznamy mohou být v papírové podobì, ale v dne¹ní dobì i v podobì elektronické. Elektronické záznamy jsou realtvnì dra¾¹í na poøízení technologie, ale mnohdy prakticky nepotøebujete archiv, který bývá zvlá¹tì u vìt¹ích firem nepøíjemnì rozsáhlý.
Shldnuto: 15669 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.