Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Metrologie

Trocha historie

O metrologii v českých zemích lze hovořit již od roku 1268, kd byly stanoveny tzv. Královské míry. Tehdy ¹lo o nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah.

Definice metrologie

Metrologie je obor, který se zabývá měřením. Jde o vlastní měření, ale i o poznatky týkající se tohoto zajímavého oboru. Metrologie je základem jednotného a přesného měření v oblastech vědy, průmyslu, hospodářství a státní správy.

Víte z čeho vzniklo slovo metrologie? Pokud ne, tak vězte, že jde o slovo z řečtiny, kde metron znamená měřidlo a logos znamená slovo nebo také řeč.

Rozdělení metrologie


Fundamentální metrologie – zabývá se soustavou měřících jednotek, realizací etalonů, soustavou fyzikálních konstant a metodami měření.
Průmyslová metrologie – zabezpečuje jednotnost a správnost měření zejména ve výrobě a zku¹ebnictví.
Legální metrologie – zabývá se měřením tam, kde má vliv na správnost obchodního styku, obchodního styku, ochranu zdraví nebo bezpečnosti. Legální metrologie se týká tzv. stanovených měřidel.

Rozdělení měřidel


Etalon – etalon měřící jednotky anebo stupnice nějaké veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání takové jednotky nebo stupnice. Dále slouží k přenosu na měřidla niž¹í přesnosti.
Stanovená měřidla – jsou měřidla stanovená vyhlá¹kou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. Stanovená měřidla se nekalibrují, ale ověřují.
Pracovní měřidla – jsou to taková měřidla, která nejsou ani etalonem ani stanoveným měřidlem.
Certifikované referenční materiály – jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

Dále probíhá schvalování typu měřidla, prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla a certifikace referenčních materiálů. V těchto případech jde o tzv. státní metrologickou kontrolu měřidel.

Kablibrace a ověřování

Jak jsem již uvedl vý¹e, tak stanovená měřidla se ověřují a nestanovená měřidla se kalibrují. Ověřování měřidel je dáno vyhlá¹kou a výstupem z ověřování je ověřovací list. Lhůty pro ověřování jsou stanoveny vyhlá¹kou. Kalibrace se týká nestanovených měřidel, kdy výstupem kalibrace je kalibrační list. Lhůty pro kalibrace jsou stanoveny podle potřeb uživatele, tzn. že nejsou stanoveny žádnou vyhlá¹kou, normou, apod. Kalibrační lhůty by ale měly zohlednit používání měřidel, protože používání například ve stavebnictví obvykle dochází k vět¹ímu opotřebení měřidel než je tomu obvyklé u například výroby zdravotnických pomůcek používaných ve velmi čistém prostředí.

Právní předpisy


Zákon č. 505/1990 Sb. v platném znění, o metrologii.
Zákon č. 20/1993 Sb. v platném znění, o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zku¹ebnictví.
Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky.
Vyhlá¹ka MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění, kterou se zaji¹»uje jednotnost a správnost měřidel a měření.
Vyhlá¹ka MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování.
Vyhlá¹ka MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Úřady...

Aby byla zabezpečena jednotnost a správnost měření, tak na to máme vý¹e uvedené právní předpisy. A k právním předpisům i úřady... Když pominu Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vrcholově zastře¹uje oblast metrologie v České republice, tak významné jsou tyto dal¹í úřady a organizace:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku¹ebnictví (ÚNMZ) – www.unmz.cz

Český metrologický institut (ČMI) – www.cmi.cz

Český institut pro akreditaci (ČIA)– www.cia.cz

Ke stažení

Na internetu jsem na¹el celkem pěknou brožuru v elektronické podobě, která celkem rozumně vysvětluje problematiku metrologie. Tuto brožuru si můžete stáhnout i zde.
Shldnuto: 5770 x


  Pspvky:

Autor: Pre SR Datum: 2008-04-22 11:35:37

http://www.sstp.sk/kalibracie.htm


Autor: Zachar Datum: 2008-08-06 23:40:09

Dobrý den, trochu bych upřesnil va¹e informace co se týče ověřování a kalibrace. Pokud méte stanovené měřidlo, tak ho musíte poslat jak na ověření tak na kalibraci. Ověření totiž pouze posuzuje způsobilost měřidla k měření dané veličiny resp. nakolik je metoda měření vědecká a přesná. Např. jestli nestanovujete rychlost projíždejího vozu během kolegy vedle auta-) Po ověření měřidla vám tedy chybí dokončit druhý metrologický akt a to návázání měřidla na státní etalony tedy kalibraci měřidla. Teprve kalibrací se zji¹»uje o kolik se měřidlo odchyluje od státního etalonu a posuzuje se nejistota měření. Máteli tedy stavobené měřidlo pouze ověřené a ne kalibrované, můžete dostat pokutu až Vám vyhrknou slzy. Zdroj informací ČMI. Zdraví Ing. Pavel Zachar


Autor: Jindřich Po¹vář Datum: 2008-09-24 14:37:36

Příspěvek pana Ing. Zachara prokazuje nedostatečnou orientaci v oblasti metrologie. Ověřením stanoveného měřidla, tedy např. rychloměru, se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti včetně toho, že přiměřeně účelum použití "správně měří". Součástí ověření je metrologická zkou¹ka, která je formou metrologické návaznosti měřidla - kalibrace tedy není nezbytně nutná. Mezi kalibrací a ověřením je několik principiálních rozdílů v procesu a jeho výstupech a to je na malou předná¹ku. Podívejte se na web www.cmi.cz. Ing. Jindřich Po¹vář odborný ředitel pro legální metrologii ČMI


Autor: RadekL Datum: 2008-09-28 05:54:37

Děkuji za příspěvky oběma pánům. Nedávno jsem byl na semináři na téma Metrologie, ale ani lektor si nebyl v této oblasti jistý v kramflecích. Zastávám výklad pana Po¹vára.


Autor: MPro - Procházka Datum: 2011-01-24 11:43:32

Je to velice smutné, když se o těchto problémech vedou rozdílné diskuse. Co má dělat pracovník metrologie v běžné firmě. Přijde "nějaký" auditor a ten ví v¹echno přesně, ale to se dozvíte až z výsledku auditu a to už je též pozdě.


Autor: Mike Datum: 2011-11-09 10:24:48

Funguje to takhle: Laboratoř která provádí kalibraci nemá nic společného s užíváním měřidla ani vyhodnocením jeho způsobilosti pro daný úkon. Ten je jen a jen na tom jak se rozhodne ta která společnost z požadavků vyplývající z výroby. Čili kritéria stanovuje metrolog, výsledky z laboratoře neznamenají nic, jsou to poze reálná data.


Autor: POLY Datum: 2012-01-07 23:00:30

Vážený pane Procházko a ostatní kolegové v oblasti metrologie, věřte prosím Ing. Po¹vářovi. Každopádně je ¹koda, že pan ředitel zde neuvedl možnost dotázat se na případný problém přímo odborníka ČMI (možná proto, aby s tím pak neměl mnoho práce - ale když uvedu a), měl bych uvést i b) ...). Na tento e-mail můžete zasílat své dotazy : "info@cmi.cz" - je to z jejich www stránek. Malinko bych polemizoval s Mikem - způsobilost k měření lze prokázat i tím, že po akreditované kalibrační (zku¹ební) laboratoři (což jsou povět¹inou i laboratoře ČMI) lze požadovat vyhodnocení výsledku kalibrace. Takže pokud laboratoři zadáte předem požadavek, kde stanovíte (a to můžete i sami na základě vámi požadované přesnosti měřidla pro výrobu či kontrolu na va¹em pracovi¹ti, nebo třeba i dle dodané výrobní dokumentace stroje či přístroje na tzv. třídu přesnosti - proto jste ten přesněj¹í přístroj, než je požadavek výroby či kontroly kupovali, ne?) na vyhodnocení, musí vám vyhovět. Pak už budete mít (minimálně) lehčí rozhodování. Sice budete mít zpočátku trochu problém je k tomu dotlačit, ale a» si pořádně přečtou ČSN EN ISO/IEC 17025. S pozdravem Poly :), certifikovaný metrolog - rady nad zlato :)


Autor: urawiso Datum: 2013-04-17 16:01:55

Dobrý den, Během několika auditů jsem byli upozorněni, že bychom měli vyhodnocovat výsledky kalibrací. Měříme vět¹inou délku. Znamená to, že bychom měli stanovit nějaké maximální meze pro odchylky, které jsou zji¹těny během kalibrace? Děkuji


Autor: Kony Datum: 2014-10-17 19:56:30

Dobrý den, začala jsem nedávno pracovat jako metrolog v jedné společnosti, bohužel jsem zde nastoupila bez zku¹eností a v¹e získávám pořádně až praxí Hledám někoho, kdo by mi občas pomohl, když se plácám v nějakém problému Momentálně potřebuji poradit s měřidly tlaku v pneumatikách Děkuji  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.