Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Význam kvality v automobilovém prùmyslu

Ji¾ bezmála rok a pùl pùsobím v automobilovém prùmyslu. Ti, kteøí ji¾ v tomto odvìtví nebo podobném pracují, vìdí, ¾e zákazníci, tj. zejména automobilky jsou stále nároènìj¹í a nebývá výjimkou, ¾e v pøípadì ba» jediného vadného kusu jsou náklady i desítky tisíc EUR.

Uvedu pøíklad. Mìjme vadný konektor, který má nesprávný rozmìr. Dùsledkem je uvolnìní konektoru nìkde pod pøístrojovou deskou. Jako první nás èekají náklady na opravu v cenì cca 500 EUR (demontá¾ dílù, identifikace vadného kusu, první analýza problému). Dal¹ími náklady na úvod jsou administrativní náklady na reklamaci v cenì cca 200 EUR (zadání reklamace do zákaznického portálu a její dal¹í sledování).

Jeliko¾ je reálné riziko rozpojení konektoru za jízdy automobilu s mo¾ným následkem nehody, zaènete u zákazníka tøídit externí firmou za 20 EUR na hodinu. Na pøetøídìní skladových zásob potøebujete 10 dní a tøi lidi, tj. 10*3*20=600 EUR. Pøi tøídìní zjistíte, ¾e výpad je 25%. Abyste nezastavili linky automobilky v Turecku, ve Francii a v Argentinì. To vás bude stát nìkolik leteckých dodávek a expresní nákladní dopravu do Turecka a do Francie. Taková doprava stojí cca 30000 EUR.

V prùbìhu analýzy zjistíte, ¾e konektor je ¹patný v jedné ze ètyø kavit vstøikovací formy (ètyøotisková forma) na plasty. Následují náklady na úpravu formy u dodavatele za dal¹ích 2000 EUR, mimoøádné smìny na výrobu náhradních kusù za 2000 EUR. Celkové náklady se zatím vy¹plhaly na 35000 EUR! Je pravda, ¾e náklady na reklamace bývají i ni¾¹í, ale pokud existuje riziko vypadávání konektoru za jízdy, tak svolání cca 10000 aut do servisù na výmìnu dílu bude stát 10000*500, tj. 5000000 EUR!

Jako doplnìk mù¾eme zmínit hor¹í dodavatelské PPM v automobilce, jeho¾ dùsledkem bývají hor¹í ceny, pøípadnì i ukonèení dodávek.

Dal¹ím pøíkladem mù¾e být oblast zdravotnických prostøedkù. Pokud máte nìjaký zdravotnický prostøedek, napø. katétr, a uvolní se jeho èást do krevního øeèi¹tì, tak projde srdce a dostane se a¾ do plic... Z takového místa se kousek plastu vytahuje opravdu obtí¾nì, navíc obvyklý stav pacienta pøi pou¾ití katétru nebývá dobrý a dal¹í operaci umo¾nit nemusí - nekvalita konèí smrtí pacienta. Ta byla pøed èasem v USA vyèíslena na cca 5-10 miliónù dolarù. Pak následuje sta¾ení výrobkù z trhu, radikální sní¾ení obratu a zisku...

Na tìchto dvou pøíkladech jsou uvedeny reálné dùsledky by» jen jednoho vadného kusù u zákazníka nebo finálního u¾ivatele výrobku.

Pak je samozøejmì otázkou, kolik chce firma investovat do prevence a» ji¾ jednorázovì nebo pravidelnì. Jde zejména o kontrolu v procesu, mám namysli mìøidla, poka-yoke pøípravky, èidla, koncové kontrolní automaty, atd. Nìkdy i malé náklady na prevenci mohou zabránit potenciálnì reálným velkým i opakujícím se ¹kodám.
Shldnuto: 17770 x


  Pspvky:

Autor: Mik Datum: 2012-02-20 14:38:11

"Na pøetøídìní skladových zásob potøebujete 10 dní a tøi lidi, tj. 10*3*20=600 EUR." To ov¹em v pøípadì, ¾e tøídí pouze 1hod dennì. Pokud by tøídili 8 hod/den pak u¾ je to 4800 EUR  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.