Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

7. Rozhodování na základì faktù

V normì ÈSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémù managementu kvality. Tyto zásady jsou rovnì¾ základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkèní systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme ní¾e. A nyní k jednotlivý zásadám (principùm).

7. Rozhodování na základì faktù

Ji¾ názvu je princip zøejmý. Jde o to, ¾e rozhodování v organizaci /ve firmì by obecnì mìlo probíhat na základì faktù, nikoli na základì pocitù. Cílem je rozhodovat se správnì. A jak se správnì rozhodnout?

Jedním z po¾adavkù normy ISO 9001 (vèetnì jejích klonù) je po¾adavek na monitorování a mìøení. Tedy tzv. reporting, který zabírá relativnì hodnì èasu, by mìl poskytnout managementu podklady pro rozhodování. Ostatnì, jak byste se rozhodovali o plánování nákladù na lidské zdroje ve va¹í firmì pokud nevíte, kolik máte napøíklad tr¾by, poèet reklamací, náklady na reklamace, pøedpokládané tr¾by na základì novì získaných projektù,... A¾ tehdy o tom nìco víte, pokud to doká¾ete zmìøit.

V rámci monitorování a mìøení si mù¾ete dìlat spoustu tabulek a grafù, které vám mohou slou¾it pro rozhodování. Nìkdy o tomto rozhodují va¹i nadøízení a mnohdy se zdá, ¾e chtìjí tabulky pro tabulky, tabulky, které nikdo nikdy nebude potøebovat. Pak u¾ je to o zdravém selském rozumu. Nìkdy ménì je více, nìkdy více je lépe. Auditoøi, zejména ti externí, rádi doporuèují v rámci zlep¹ování monitorování nejlépe úplnì v¹eho. Tím obèas bohu¾el vzniká tlak na vytváøení umìlé a nepotøebné zamìstnanosti, která ve svém dùsledku zvy¹uje náklady. Na druhou stranu je to management, který by mìl rozpoznat, kde je hranice u¾iteènosti a kde ji¾ musí øíci ne dal¹ím tabulkám, grafùm a reportùm.
Shldnuto: 8263 x


  Pspvky:

Autor: Michael K. Datum: 2013-08-17 22:59:12

Velice struènì a výsti¾nì napsáno. S textem mohu jedinì souhlasit.


Autor: R. Datum: 2015-12-20 11:16:02

Kdysi dávno, kdy¾ jsem poprvé zahlédl v normì obrat "Rozhodování na základì faktù", tak jsem si myslel, ¾e si snad tvùrci textu dìlají srandu. Teprve trpká praxe mì nauèila, ¾a tato, na první pohled banální my¹lenka, je nesmírnì dùle¾itá, v nìkterých prostøedích pøímo revoluèní a kdo se pokusí ji citovat, zdùrazòovat a dr¾et se jí, tak reálnì riskuje vyhazov. Jako auditor i jako zamìstnanec jsem poznal nìkolik firem, jejich¾ øeditelé a¾ panicky nenávidìli pravdu, nechtìli ji znát a s problémy bojovali ne jejich øe¹ením, ale jejich pøekrucováním, reinterpretací, fal¹ováním zpráv, mlèením (kdy¾ mìli konat), øvaním na poradách (kdy¾ mìli naslouchat), protì¾ováním oblíbencù, trestáním nevinných, nepøevzetím reportu, korumpováním auditorù, atd. V tom je právì práce kolem kvality o¹emetná, proto¾e zatímco se budete zabývat kokotinami kolem iluzorního výpoètu Cpk, tak vedení bude ignorovat ka¾domìsíèní manko kolem 100.000 Kè v dùsledku neevidovaného zmetkování, kráde¾í, prostojù, skluzù a fu¹ek...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.