Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Úvod do kvality - pokračování

Nástroje řízení kvality?

Jsou to metody, které pomáhají identifikovat problém, kvantifikovat jej pro rozhodování na základě faktů a ne na základě domněnek, pomáhají významným způsobem při prevenci výskytu vad. Obecně lze nástroje řízení kvality rozdělit do tří skupin:
1) 7 základních nástrojů řízení kvality
2) 7 nových nástrojů řízení kvality
3) Ostatní metody - FMEA, FTA, DOE, QFD,...

Vět¹ina metod je na stránkách ikvalita.cz popsána, některé metody budou teprve doplněny. Dle možností jsou doplněny i reálné příklady aplikace některých metod. Příklady jsou postupně doplòovány a dle potřeby i aktualizovány.

Definice jakosti

Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost jako vyhovění v¹em požadavkům a přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo službu bez vady, dal¹í člověk jako moderní výrobek s mnoha novými funkcemi a atraktivním designem. Va¹e definice by byla jistě také jiná. O jakost byl zájem již v dobách dávno minulých a dokonce již Aristotelovi je přisuzována nejstar¹í definice tohoto pojmu.

Snad asi nejužívaněj¹í definice byly a jsou podle norem ISO řady 9000. Podle v současné době platné normy ČSN EN ISO 9000:2000 je jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako je stupeò splnění požadavků souborem inherentních znaků. K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První vysvětluje možnost rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, jako například ¹patná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno slovo "inherentní" jako protiklad slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, zejména jako trvalý znak.

S pojmem jakosti je velmi úzce svázán pojem systém jakosti, který pojem jakosti dále rozvíjí a je velmi výstižně definován již zmíněnou normou ČSN EN ISO 9000:2001 jako systém managementu pro nasměrování organizace s ohledem na jakost.

Spirála jakostiNa výsledné kvalitě se podílí nejen kvalita samotné výroby, ale kvalita prakticky v¹ech etap životního cyklu výrobku. Cyklus se neustále opakuje, ale začíná pokaždé na vy¹¹í úrovní kvality. Nejde o kruh, ale o spirálu zlep¹ování jakosti.

Koncepce systémů kvality

Systémy jakosti by měly být budovány na základě zvolené koncepce jakosti. V praxi aplikované koncepce jsou v zásadě tři a jsou následující:
a) koncepce na bázi podnikových standardů (ASTM, VDA6.1, QS 9000,...),
b) koncepce TQM (EFQM model excelence),
c) koncepce norem ISO (ISO 9001, ISO 13485, ISO TS 16949,...).

Koncepce na bázi podnikových standardů ustupuje do pozadí a je vytlačována koncepcí ISO.

Koncepce TQM je založena na EFQM modelu excelence: (méně využívaná koncepce, která ale stojí za zvážení!!! Její aplikace může mít vy¹¹í přínosy než koncepce ISO!!!)Koncepce na bázi norem ISO:
Kupte si normu ISO 9000, která vám objasní základy o koncepci ISO, vysvětlí používané termíny,... Norma ISO 9001 obsahuje požadavky na systémy kvality (podle této normy se provádí certifikace (posuzování shody s požadavky normy). ISO 9004 obsahuej i požadavy ISO 9001 i návod pro zlep¹ování efektivnosti systému kvality.
Koncepce je procesně orientovná, tzn. musíme mít na paměti vždy co je vstupem do procesu, jak probíhá proces, a co je výstupem z procesu. Procesy lze dělit na produktivní, neproduktivní, hlavní, vedlej¹í,...

Požadavky normy jsou sice "svaté", ale stejně vždy používejte SELSKÝ ROZUM!!! Systém kvality musí hlavně přinést ekonomické výsledky a neměl by být jen požíračem peněz na administrativu!!!
Mým cílem není (zatím) mít na těchto stránkách informace o ISO řady 9000 a věcech souvisejících, ale o používaných nástrojích a metodách zlep¹ování kvality. Časem budou k dispozici jistě informace o inteních auditech systému řízení kvality, ale to až opravdu později.
Shldnuto: 5916 x


  Pspvky:

Autor: zdenek janda Datum: 2012-11-11 17:06:37

DEkuji za kratke reknuti


Autor: Elon Datum: 2013-06-05 21:00:34

Rád bych podotknul, že vý¹e uvedený obrázek "neustále zlep¹ování SMJ" je zároveò strukturou normy ISO a možná to autor ani tak nezdůranil, ale pokud chce nějaká firma zlep¹it svůj systém, není třeba opravdu vymý¹let nic nového, v¹e je vymy¹lenu docela precizně a je to právě v onom obrázku. Skoro je zbytečné platit poradcům, stačí jedna hlava ve firmě se selským rozumem, pochopit obrázek a děj se vůle boží ... prostě to funguje


Autor: Martin Dudek Datum: 2014-09-18 11:42:22

A já bych rád podotkl, že tvůrcem těch dvou dolních obrázků jsem já. A náhodou jsem na ně narazil přes Google a byl jsem překvapen, na jakých stránkách se objevily bez mého vědomí... Pravda jsou tro¹ku přebarvené... třeba zde: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj02-cz.htm


Autor: RadekL Datum: 2014-09-19 22:12:05

Zdravím pane Dudku, netu¹il jsem, že jste autorem oněch dvou obrázků. Nikdy jsem u nich nena¹el zmínku o autorovi. Pokud na tyto obrázky existuje Copyright, tak prosím detailněj¹í info do emailu. Děkuji.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.